Our response to coronavirus

Find out how we're working to keep the electricity and gas flowing reliably throughout the outbreak.
Dinorwig
Live

Essential Refurbishment

Dinorwig to Pentir / O Ddinorwig i Bentir

Wales / Cymru

Cliciwch yma i weld yr wybodaeth hon yn Gymraeg / Click here to view this information in Welsh

National Grid needs to replace the existing underground cables between Dinorwig power station and our substation at Pentir.

The original cables were installed in the 1970’s and now need replacing to make sure that electricity supplies remain secure and reliable for the local area and beyond.

Dinorwig hydro-power station is a vital part of the electricity network in Wales and England. It provides fast-response power generation when electricity consumption is at its peak; helping National Grid to maintain a reliable supply to British homes and businesses. The station also plays a key role in the nation’s low-carbon energy future by supporting renewable energy sources, such as wind and solar, connecting to the system. It provides electricity when weather conditions mean there is less renewable generation available.

Because of the role this power station plays, it cannot be disconnected while the existing cables are replaced. To keep Dinorwig connected while the new cables are installed, we will need to take a different underground route as well as replacing one of the cables on the existing route. We’ll keep the new connection underground so the area will continue to look as it does now.

We understand that people are interested in the work we are proposing and we’ll be keeping people up to date as our work progresses.

Latest news

In the summer 2021, we published our first newsletter about the project. This provides further information about our work, including a detailed map showing the route for the new underground cables and comment from our customer, Engie.

You can view this newsletter in the documents list below.

We’ve been continuing to develop our plans including carrying out engineering and environmental surveys to help us plan a route for the cables. We’re working closely with important stakeholders, like Gwynedd Council and environmental bodies, to make sure that we follow their guidance.

We’re now preparing for early construction work to begin later this year.


Mae angen i National Grid newid y ceblau tanddaear sy’n rhedeg rhwng gorsaf bŵer Dinorwig a’n his-orsaf ym Mhentir. 

Gosodwyd y ceblau gwreiddiol yn yr 1970au ac mae angen eu newid erbyn hyn er mwyn sicrhau bod y cyflenwadau trydan i’r ardal leol a'r tu hwnt yn dal yn gadarn ac yn ddibynadwy.

Mae gorsaf trydan dŵr Dinorwig yn rhan hanfodol o rwydwaith trydan Cymru a Lloegr. Mae’n cynhyrchu llawer o bŵer ychwanegol yn gyflym pan fydd y galw am drydan ar ei uchaf: gan helpu National Grid i ddarparu cyflenwad dibynadwy i gartrefi a busnesau Prydain. Yn ogystal, mae’r orsaf yn chwarae rhan allweddol yn nyfodol ynni carbon isel Prydain trwy gefnogi ynni o ffynonellau adnewyddadwy, fel ynni gwynt ac ynni’r haul, sydd wedi’u cysylltu â’r system. Mae’n darparu trydan pan fydd llai o ynni adnewyddadwy ar gael oherwydd y tywydd.

Oherwydd y rhan y mae’r orsaf bŵer yn ei chwarae, ni ellir ei datgysylltu tra bydd y ceblau presennol yn cael eu newid.  Er mwyn sicrhau bod gorsaf Dinorwig yn dal wedi’i chysylltu tra byddwn yn gosod y ceblau newydd, bydd angen i ni ddilyn llwybr tanddaear gwahanol, ynghyd â newid un o’r ceblau ar y llwybr presennol. Byddwn yn cadw’r cysylltiad newydd o dan y ddaear ac felly bydd yr ardal yn dal i edrych fel y mae yn awr.

Rydym yn sylweddoli bod gan bobl ddiddordeb yn y gwaith y bwriadwn ei wneud a byddwn yn cadw mewn cysylltiad â phobl wrth i’n gwaith symud ymlaen.

Y newyddion diweddaraf

Yn yr haf 2021, cyhoeddwyd ein cylchlythyr cyntaf am y prosiect. Mae hwn yn rhoi rhagor o wybodaeth am ein gwaith, yn cynnwys map manwl yn dangos llwybr y ceblau tanddaear newydd a gair gan ein cwsmer, Engie.

Cewch weld y cylchlythyr hwn yn y rhestr ddogfennau isod.

Rydym wedi dal ati i ddatblygu ein cynlluniau, yn cynnwys cynnal arolygon peirianegol ac amgylcheddol i’n helpu i gynllunio llwybr y ceblau. Rydym yn cydweithio’n agos â rhanddeiliaid pwysig, fel Cyngor Gwynedd a chyrff amgylcheddol, gan sicrhau ein bod yn dilyn eu harweiniad.

Rydym yn paratoi yn awr i ddecrhau’r gwaith adeiladu cyntaf yn nes ymlaen eleni.