Our response to coronavirus

Find out how we're working to keep the electricity and gas flowing reliably throughout the outbreak.
Dinorwig
Live

Essential Refurbishment

Dinorwig to Pentir / O Ddinorwig i Bentir

Wales / Cymru

Cliciwch yma i weld yr wybodaeth hon yn Gymraeg / Click here to view this information in Welsh

National Grid needs to replace the existing underground cables between Dinorwig power station and our substation at Pentir. 

The original cables were installed in the 1970’s and now need replacing to make sure that electricity supplies remain secure and reliable for the local area and beyond.

Dinorwig hydro power station is a vital electricity supplier for the country’s network, providing fast response back-up generation at peak times to balance the national network.  Because of the role this power station plays, it cannot be disconnected while the existing cables are replaced.  To keep Dinorwig connected while the new cables are installed, we will need to take a different underground route.

We understand that people will be interested in the work we are proposing and we’ll let the local community know when we have more detail about our work. Our project is still at a planning stage, and we are beginning to carry out surveys and are working closely with affected landowners and Gwynedd Council to understand more about the area.

 

Project Updates

Land Interest Questionnaire (LIQ)

WSP Limited, working on behalf of National Grid, is circulating Land Interest Questionnaires (LIQ) to landowners and/or occupiers who potentially have a legal interest in the land that could be affected by this scheme. 

 

Ground Investigation and Ecology Surveys:

Specialist surveying contractors working on behalf of National Grid will be working in the Llanberis area from May 2020 onwards. If you have any queries regarding the survey works please contact National Grid using the general enquires number listed on this page.


Mae angen i National Grid newid y ceblau sy’n rhedeg o dan y ddaear rhwng gorsaf bŵer Dinorwig a’n his-orsaf ym Mhentir. 

Gosodwyd y ceblau gwreiddiol yn yr 1970au ac mae angen eu newid erbyn hyn er mwyn sicrhau bod y cyflenwadau trydan i’r ardal leol a'r tu hwnt yn dal yn gadarn ac yn ddibynadwy.

Mae gorsaf trydan dŵr Dinorwig yn gwneud gwaith hanfodol yn cyflenwi trydan i rwydwaith Prydain, gan ddarparu gwasanaeth cynhyrchu wrth-gefn sydd wrth law yn sydyn i gydbwyso’r rhwydwaith pan fydd galw mawr am drydan.   Oherwydd y rhan bwysig y mae’r orsaf yn ei chwarae, ni ellir ei datgysylltu tra bydd y ceblau presennol yn cael eu newid.  Bydd angen i ni ddilyn llwybr tanddaear gwahanol er mwyn cadw'r cysylltiad â gorsaf Dinorwig tra byddwn yn gosod y ceblau newydd.  

Rydym yn deall y bydd gan bobl ddiddordeb yn y gwaith yr ydym yn bwriadu ei wneud a byddwn yn rhoi gwybod i'r gymuned leol pan fydd gennym fwy o fanylion am y gwaith.Rydym yn dal wrthi’n cynllunio ein prosiect. Rydym yn dechrau cynnal arolygon ac rydym yn cydweithio’n agos â pherchnogion tir yr effeithir arnynt ac â Chyngor Gwynedd er mwyn deall mwy am yr ardal.

 

Newyddion Diweddaraf am y Prosiect

Holiadur Buddiant mewn Tir (LIQ)

Mae WSP Limited, sy'n gweithio ar ran National Grid, yn dosbarthu Holiaduron Buddiant mewn Tir (LIQ) i berchnogion a/neu feddianwyr/deiliaid tir y gallai fod ganddynt fuddiant cyfreithiol yn y tir y gallai’r cynllun effeithio arno. 

 

Arolygon Ymchwilio Tir ac Ecoleg:

Bydd contractwyr arolygu arbenigol sy'n gweithio ar ran y Grid Cenedlaethol yn gweithio yn ardal Llanberis o fis Mai 2020 ymlaen. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r gwaith arolwg, cysylltwch â'r Grid Cenedlaethol gan ddefnyddio'r rhif ymholiadau cyffredinol a restrir ar y dudalen hon.