Our response to coronavirus

Find out how we're working to keep the electricity and gas flowing reliably throughout the outbreak.
Dinorwig
Live

Essential Refurbishment

Dinorwig to Pentir / O Ddinorwig i Bentir

Wales / Cymru

Cliciwch yma i weld yr wybodaeth hon yn Gymraeg / Click here to view this information in Welsh

National Grid is replacing the existing underground cables between Dinorwig power station and our substation at Pentir.

The original cables were installed in the 1970’s and now need replacing to make sure that electricity supplies remain secure and reliable for the local area and beyond.

Dinorwig Power Station is a vital part of the electricity network in Wales and England. It provides fast-response power generation when electricity consumption is at its peak; helping National Grid to maintain a reliable supply to British homes and businesses. The station also plays a key role in the nation’s low-carbon energy future by supporting renewable energy sources, such as wind and solar, connecting to the system. It provides electricity when weather conditions mean there is less renewable generation available.

Dinorwig Power Station will remain connected to the electricity network while the new cables are installed, which means we need to take a different route for two of the new cables. We’re keeping the new connection underground so the area will continue to look as it does now.

We understand that people are interested in the work and we will be keeping people up to date as our work progresses. 

Latest news

We will start work on Tuesday 2 November this year. The first phase of our activity is to dig cable trenches on the A4086 between Padarn Lake Playground in Llanberis, and the new roundabout where the A4086 meets the A4244. This work will continue until the autumn of 2022. 

Two teams of workers will dig trenches in sections, to minimise the disruption on the road. We will be installing cable ducting, which the new cables will be fed through later in the project. Each trench will be refilled and the road reinstated, and our teams will move along the A4086 as they complete each section. The trenches will mostly be in the road, but we are avoiding the new roundabout so this is not dug up. 

We will use traffic management, including temporary lights, to keep vehicles moving and our teams safe. Our working hours will mainly be between 7:30am and 5pm, Monday to Friday. While we have looked to avoid closing roads wherever we can, we will need to temporarily shut two sections of road in Llanberis in 2022.  

We will close the A4086 between Padarn Lake Playground and Village Car Park in February 2022, for approximately a month. We will also close the junction where the A4086 meets Llanberis High Street, opposite Ystad Ddiwydiannol y Glyn, in September 2022 for a few days. Traffic will be diverted for each closure and alternative routes will be clearly signposted. We will update you with more information next year.

We will begin similar activity in early 2022 on the A4244. This will be between Brynrefail and our Pentir Substation on the B4547. We will share more information about this next year as well.

Woman working on power lines

 

Meet our team

We are holding an open surgery at the Royal Victoria Hotel in Llanberis on Tuesday 19 October, between 4pm and 7pm.  This is to help make sure people can talk to us about our project and ask us questions they may have. 

To help us manage attendance for a Covid-safe event, we ask that you please register for a 20-minute timeslot if you would like to attend.  

You can do this by calling 0330 1340066 or emailing [email protected], and letting us know when you would like to visit.  

You are welcome to come along without registering, but we cannot guarantee you immediate entry if the event is busy when you arrive.

Compulsory Purchase Order 2021

To ensure that this cable replacement project is completed within the timescales we’ve set out, we need to acquire the necessary land and rights to do our work. 

As part of this, we made the National Grid Electricity Transmission Plc (Dinorwig to Pentir Cable Replacement Project) Compulsory Purchase Order 2021 (the Order) for this project on 24 September 2021. 

Below you’ll find a number of documents related to the Order. We’ve contacted people who have land interests in the project area directly. 

If you would like to ask us a question about this process, please contact us using the project information above.

Dinorwig to Pentir Cable Replacement Project - CPO - 24 September 2021

Dinorwig to Pentir Cable Replacement Project - Statement of Reasons 


Mae National Grid yn newid y ceblau sy’n rhedeg o dan y ddaear rhwng gorsaf bŵer Dinorwig a’n his-orsaf ym Mhentir.

Gosodwyd y ceblau gwreiddiol yn yr 1970au ac mae angen eu newid erbyn hyn er mwyn sicrhau bod y cyflenwadau trydan i’r ardal leol a'r tu hwnt yn dal yn gadarn ac yn ddibynadwy. 

Mae Gorsaf Bŵer Dinorwig yn rhan hanfodol o rwydwaith trydan Cymru a Lloegr. Mae’n cynhyrchu llawer o bŵer ychwanegol yn gyflym pan fydd y galw am drydan ar ei uchaf, gan helpu National Grid i ddarparu cyflenwad dibynadwy i gartrefi a busnesau Prydain. Yn ogystal, mae’r orsaf yn chwarae rhan allweddol yn nyfodol ynni carbon isel Prydain trwy gefnogi ynni o ffynonellau adnewyddadwy, fel ynni gwynt ac ynni’r haul, sy’n cysylltu â’r system. Mae’n darparu trydan pan fydd llai o ynni adnewyddadwy ar gael oherwydd y tywydd.

Bydd Gorsaf Bŵer Dinorwig yn dal wedi’i chysylltu â’r rhwydwaith trydan tra bydd y ceblau newydd yn cael eu gosod, ac felly bydd rhaid i ni gael llwybr gwahanol ar gyfer dau o’r ceblau newydd. Rydym yn cadw’r cysylltiad newydd o dan y ddaear ac felly bydd yr ardal yn dal i edrych fel y mae yn awr.

Deallwn fod gan bobl ddiddordeb yn y gwaith a byddwn yn cadw mewn cysylltiad â phobl wrth i’n gwaith symud ymlaen. 

Y newyddion diweddaraf

Byddwn yn dechrau ar y gwaith ddydd Mawrth 2 Tachwedd eleni. Cam cyntaf y gwaith fydd cloddio ffosydd ar gyfer ceblau yn yr A4086 rhwng Cae Chwarae Llyn Padarn yn Llanberis, a’r gylchfan newydd lle mae’r A4086 yn cyfarfod â’r A4244.  

Bydd y gwaith hwn yn parhau tan hydref 2022. 

Bydd dau dîm o weithwyr yn cloddio ffosydd fesul adran, er mwyn tarfu cyn lleied ag y bo modd ar y ffordd. Byddwn yn gosod dwythellau a bydd y ceblau newydd yn cael eu rhoi trwyddynt yn nes ymlaen yn y prosiect. Caiff y ffosydd eu hail-lenwi a chaiff y ffordd ei hadfer, a bydd ein timau’n symud ymlaen ar hyd yr A4086 wrth iddynt gwblhau pob adran. Bydd y ffosydd yn y briffordd gan fwyaf ond rydym yn osgoi’r gylchfan newydd fel na fydd angen cloddio yno. 

Byddwn yn defnyddio dulliau rheoli traffig, yn cynnwys goleuadau dros dro, fel bod cerbydau’n dal i symud ac i gadw’n timau ni yn ddiogel. Rhwng 7:30am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener y byddwn yn gweithio’n bennaf. Er ein bod wedi ceisio osgoi cau ffyrdd os oes modd, bydd angen i ni gau dau ddarn o’r ffordd, dros dro, yn Llanberis yn 2022.  

Byddwn yn cau’r A4086 rhwng Cae Chwarae Llyn Padarn a Maes Parcio’r Pentref ym mis Chwefror 2022, am tua mis.  Yn ogystal, byddwn yn cau’r gyffordd lle mae’r A4086 yn cyfarfod â Stryd Fawr Llanberis, gyferbyn ag Ystad Ddiwydiannol y Glyn, ym mis Medi 2022 am ychydig ddyddiau.  Trefnir gwyriad i draffig yn y ddau achos a chodir arwyddion clir yn dangos ffordd arall i fynd. Cewch ragor o wybodaeth y flwyddyn nesaf.

Byddwn yn dechrau ar waith tebyg ar yr A4244 yn gynnar yn 2022. Rhwng Brynrefail a’n his-orsaf ym Mhentir sydd ar y B4547 fydd hyn.  Mi rannwn ragor o wybodaeth am hyn y flwyddyn nesaf hefyd. 

Woman working on power lines

 

Cyfarfod â’n tîm

Rydym yn cynnal cymhorthfa agored yng Ngwesty y Royal Victoria, Llanberis ddydd Mawrth 19 Hydref, rhwng 4pm a 7pm.  Y bwriad yw helpu i sicrhau bod pobl yn cael siarad â ni am ein prosiect a gofyn cwestiynau i ni. 

Er mwyn ein helpu i reoli presenoldeb a gwneud y digwyddiad yn ddiogel o ran COVID, gofynnwn i chi gofrestru am slot o 20 munud os hoffech ddod.  

Gallwch wneud hyn trwy ffonio 0330 1340066 neu ebostio [email protected], a rhoi gwybod i ni pryd yr hoffech ddod.  

Mae croeso i chi ddod heb gofrestru, ond ni allwn warantu y cewch fynd i mewn yn syth os bydd y digwyddiad yn brysur pan ddewch.

Gorchymyn Prynu Gorfodol 2021

Er mwyn sicrhau bod y prosiect hwn i newid y ceblau yn cael ei gwblhau oddi mewn i’r amserau a bennwyd gennym, mae angen i ni gaffael y tir a’r hawliau angenrheidiol ar gyfer ein gwaith.

Fel rhan o hyn, gwnaethom Orchymyn Prynu Gorfodol National Grid Electricity Transmission Plc (Prosiect Newid Ceblau rhwng Dinorwig a Phentir) 2021 (y Gorchymyn) ar gyfer y prosiect hwn ar 24 Medi 2021. 

Isod, fe welwch nifer o ddogfennau sy’n ymwneud â’r Gorchymyn. Rydym wedi cysylltu’n uniongyrchol â phobl sydd â buddiannau mewn tir yn ardal y prosiect. 

Os hoffech ofyn cwestiwn i ni am y broses, gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio’r wybodaeth uchod am y prosiect. 

Dinorwig to Pentir Cable Replacement Project - CPO - 24 September 2021

Dinorwig to Pentir Cable Replacement Project - Statement of Reasons