Our response to coronavirus

Find out how we're working to keep the electricity and gas flowing reliably throughout the outbreak.
A riverside scene with a large bridge and electricity pylons in the background - North Wales Connection
Terminated

New Essential Infrastructure

North Wales Connection / Cysylltiad Gogledd Cymru

Wales / Cymru

Cliciwch yma i weld yr wybodaeth hon yn Gymraeg / Click here to view this information in Welsh

 

The North Wales Connection Project was a proposed second connection for the Wylfa Newydd nuclear power station on Anglesey.

In early 2019, Horizon Nuclear Power announced their decision to suspend their UK nuclear projects.  As part of this, they told us that they no longer need our connection for Wylfa Newydd and brought our contract with them to a close. 

In light of this we withdrew our application to the Planning Inspectorate for a new electricity connection across Anglesey and North Gwynedd.

We would like to thank the thousands of local people and organisations who engaged with us on the project.  During eight years of detailed work, we have considered over 5,000 pieces of feedback, hosted 70 consultation events and undertaken thousands of assessments which resulted in hundreds of changes to our proposals. 

If Horizon or another developer brings forward plans for new nuclear development at Wylfa, we will work closely with them to ensure that there’s a strong and secure electrical connection.  As always, local communities would be able to have their say on any future proposals.

If you are a landowner or grantor and have a question about this project, please contact Dalcour Maclaren on 0800 331 7190.


Ail gysylltiad arfaethedig ar gyfer atomfa Wylfa Newydd ar Ynys Môn oedd Prosiect Cysylltiad Gogledd Cymru.

Tua dechrau 2019, cyhoeddodd Pŵer Niwclear Horizon eu penderfyniad i atal eu prosiectau niwclear yn y Deyrnas Unedig.  Fel rhan o hyn, dywedwyd wrthym nad oedd arnynt angen ein cysylltiad ar gyfer Wylfa Newydd bellach a daethant â’n contract ni gyda nhw i ben. 

Yng ngoleuni hyn, cafodd ein cais i’r Arolygiaeth Gynllunio am gysylltiad trydan newydd ar draws Ynys Môn a gogledd Gwynedd ei dynnu yn ôl.

Hoffem ddiolch i’r miloedd o bobl a sefydliadau lleol sydd wedi bod yn ymwneud â ni ar y prosiect.  Yn ystod wyth mlynedd o waith manwl, rydym wedi ystyried dros 5,000 o ddarnau o ymateb, wedi cynnal 70 o ddigwyddiadau ymgynghori ac wedi cynnal miloedd o asesiadau a arweiniodd at gannoedd o newidiadau i’n cynlluniau. 

Os bydd Horizon neu ddatblygwr arall yn cyflwyno cynlluniau ar gyfer datblygiad niwclear newydd yn yr Wylfa, fe wnawn ni gydweithio'n agos â nhw i sicrhau bod yno gysylltiad trydan cryf a diogel.  Fel bob amser, byddai’r cymunedau lleol yn cael dweud eu dweud ar unrhyw gynlluniau yn y dyfodol.

Os ydych yn berchen ar dir neu’n grantwr a bod gennych gwestiwn am y prosiect, cysylltwch â Dalcour Maclaren ar 0800 331 7190.