Our response to coronavirus

Find out how we're working to keep the electricity and gas flowing reliably throughout the outbreak.
A landscape view of green fields and hills with a cloudy sky in the background - Mid Wales Connection
On hold

New Essential Infrastructure

Mid Wales Connection / Cysylltiad Canolbarth Cymru

Wales / Cymru

Cliciwch yma i weld yr wybodaeth hon yn Gymraeg / Click here to view this information in Welsh

 

The Mid Wales Connection is all about connecting proposed wind farms in Powys to the national electricity network in Shropshire.

In September 2015 DECC (Department of Energy and Climate Change) announced the outcome of the inquiry into five proposed wind farms in Mid Wales – four of them would have used our proposed connection. DECC refused planning consent for all four and we understand that some of these are appealing the decision.

There are also other wind farms looking to connect in Mid Wales. We are working with SP Manweb to take a look at all of the proposed wind generation in Mid Wales and the work that is needed to deliver the energy from the wind farms to homes and businesses.

While decisions and discussions are ongoing, we’ve suspended our work on the project. We realise people will want to know as soon as possible exactly what this means for the Mid Wales Connection project and we’ll update local people as quickly as we can once we know the implications on our proposals.

If it is established that National Grid’s connection is not needed, we will not progress with our plans.


Diben Cysylltiad Canolbarth Cymru yw cysylltu ffermydd gwynt y bwriedir eu codi ym Mhowys â’r rhwydwaith trydan cenedlaethol yn Swydd Amwythig.

Ym mis Medi 2015, cyhoeddodd DECC (yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd) ganlyniad yr ymchwiliad i bum fferm wynt arfaethedig yng Nghanolbarth Cymru – byddai pedair ohonynt wedi defnyddio'n cysylltiad arfaethedig ni. Gwrthododd DECC ganiatâd cynllunio i bob un o’r pedair a deallwn fod rhai o’r rhain yn apelio yn erbyn y penderfyniad.

Mae ffermydd gwynt eraill yn dymuno cysylltu yng Nghanolbarth Cymru hefyd. Rydym yn cydweithio ag SP Manweb i edrych ar yr holl gynlluniau ynni gwynt arfaethedig yng Nghanolbarth Cymru a’r gwaith y mae angen ei wneud i gludo’r ynni o’r ffermydd gwynt i gartrefi a busnesau. 

Tra bydd y penderfyniadau a’r trafodaethau ar y gweill, rydym wedi gohirio ein gwaith ar y prosiect. Rydym yn sylweddoli y bydd pobl yn awyddus i wybod cyn gynted ag y bo modd beth yn union y mae hyn yn ei olygu i brosiect Cysylltiad Canolbarth Cymru a byddwn yn rhoi gwybod i bobl yr ardal beth sy’n digwydd cyn gynted ag y gallwn pan fyddwn yn gwybod beth yw’r goblygiadau i’n cynlluniau.

Os penderfynir na fydd angen cysylltiad National Grid, ni fyddwn yn symud ymlaen â’n cynlluniau.