Two National Grid workers climbing onto a steel framework - Swansea to Pembroke
Live

New Essential Infrastructure

Swansea to Pembroke / Abertawe i Phenfro

Wales / Cymru

Project description

In October 2018 we completed the refurbishment of the overhead power line between Swansea and Pembroke.

As part of our investment in the energy network in south Wales, we replaced steelwork on two stretches of line over 80km. We kept local councils and communities informed of our progress.

We’re still working closely with landowners to ensure the footpaths, fields and access points are restored to the same condition as they were before work started.

We’re a responsible business and have been active in the local community while we’ve been working in the area. Our Community Grant Programme is aimed at organisations and charities operating in areas where National Grid’s work is impacting on local people. During our work we funded several important projects, and supported some great groups helping to care for and improve their communities. We also carried out education sessions for pupils in local primary schools in partnership with STEM education specialists Mad Science.

We’d like to thank you for your patience while we’ve been in the area. If you have any questions, please contact our Community Relations team on 0800 073 1047. They’re available daily from 7am to 7pm.


Disgrifiad o'r prosiect

Ym mis Hydref 2018 fe wnaethon ni gwblhau’r gwaith o adnewyddu'r llinell pŵer uwchben rhwng Abertawe a Phenfro.

Fel rhan o’n buddsoddiad yn y rhwydwaith ynni yn ne Cymru, rydyn ni wedi newid y gwaith dur ar ddwy ran o’r llinell, sy'n ymestyn dros 80km. Roedden ni’n rhoi gwybod am ein cynnydd i gynghorau a chymunedau lleol.

Rydyn ni’n dal i weithio’n agos gyda thirfeddianwyr er mwyn gwneud yn siŵr bod llwybrau troed, caeau a phwyntiau mynediad yn cael eu hadfer i’r un cyflwr ag yr oedden nhw cyn i’r gwaith ddechrau.

Rydyn ni’n fusnes cyfrifol ac rydyn ni wedi bod yn brysur yn y gymuned leol tra roedden ni’n gweithio yn yr ardal. Mae ein Rhaglen Grantiau Cymunedol wedi’i hanelu at sefydliadau ac elusennau sy’n gweithredu mewn ardaloedd lle mae gwaith y National Grid yn effeithio ar bobl leol. Yn ystod ein gwaith fe wnaethon ni ariannu sawl prosiect pwysig a chefnogi grwpiau gwych sy'n helpu i ofalu am eu cymunedau a’u gwella. Fe wnaethon ni hefyd gynnal sesiynau addysg ar gyfer disgyblion mewn ysgolion cynradd lleol mewn partneriaeth â Mad Science, arbenigwyr addysg STEM.

Hoffen ddiolch yn fawr am eich amynedd tra roedden ni’n gweithio yn yr ardal. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'n tîm Cysylltiadau Cymunedol drwy ffonio 0800 073 1047. Mae'r tîm ar gael bob dydd rhwng 7am a 7pm.