Glaswyn Wales
Live

Essential Refurbishment

Pentir to Trawsfynydd reinforcement / Atgyfnerthu’r cysylltiad rhwng Pentir a Thrawsfynydd

Wales / Cymru

Prosiect atgyfnerthu’r cysylltiad rhwng Pentir a Thrawsfynydd

Mae angen i National Grid greu is-orsaf newydd ym Mryncir a newid y ceblau trydan tanddaear sy’n croesi Aber Afon Glaslyn ger Porthmadog a Thremadog.

Bwriad hyn yw ein galluogi i gysylltu ynni adnewyddadwy glân yng ngogledd Cymru â’r grid yn ddiogel, gan sicrhau cyflenwadau trydan dibynadwy ar gyfer cartrefi a busnesau yn yr ardal a'r tu hwnt.

Gosodwyd y ceblau presennol ddiwedd yr 1970au ac maent wedi cael eu defnyddio byth er hynny. Erbyn hyn, maent yn cyrraedd diwedd eu hoes weithredol ac mae angen eu newid er mwyn sicrhau bod y cyflenwadau trydan i’r ardal leol a’r tu hwnt yn dal yn gadarn.

Yn ogystal, mae angen i ni uwchraddio’r rhwydwaith lleol â cheblau ychwanegol, fel y gallwn drawsyrru’r ynni glân, adnewyddadwy o’r ffermydd gwynt y bwriedir eu datblygu oddi ar lannau’r gogledd. Mae’r gwaith hwn yn bwysig er mwyn datblygu system ynni lanach, decach a mwy fforddiadwy sy’n gwasanaethu pawb – gan bweru ein cartrefi, ein trafnidiaeth a’n diwydiant i’r dyfodol.

Bu gennym fwriad i wneud gwaith tebyg rai blynyddoedd yn ôl i ddarparu ar gyfer ynni fyddai’n cael ei gynhyrchu gan Horizon Nuclear Power yng ngorsaf Wylfa Newydd ond nid yw’r cynllun hwnnw’n mynd ymlaen bellach.

Newydd ddechrau y mae’r prosiect newydd hwn ac rydym wrthi’n cynnal astudiaethau ac asesiadau technegol er mwyn deall pa waith y bydd angen ei wneud a phryd.

Byddwn yn rhoi rhagor o wybodaeth ar y dudalen hon wrth i’n gwaith symud ymlaen.

 


Pentir to Trawsfynydd reinforcement project

National Grid needs to create a new substation in Bryncir and replace underground electricity cables across the Glaslyn Estuary near Porthmadog and Tremadog.

This is so we can safely connect clean renewable energy in North Wales to the grid, while also maintaining the security of electricity supplies for homes and businesses in the local area and beyond.

The existing cables were installed in the late 1970’s and have been in use ever since. They are now coming to the end of their operational life and need replacing to maintain the security of electricity supplies for the local area and beyond.

We also need to upgrade the network locally with additional cables, so we can transmit the clean renewable energy from proposed new offshore wind farms in North Wales. This work is an important part of building a cleaner, fairer and more affordable energy system that serves everyone – powering the future of our homes, transport and industry.

We previously proposed similar work some years ago to support generation from Horizon Nuclear Power’s proposed Wylfa Newydd project, which is no longer going ahead.

This new project is in its earliest stages, and we are currently doing technical assessments and studies to understand what work will now be required and when.

We will keep this web page updated with further information as our work progresses.