Glaswyn Wales
Live

The Great Grid Upgrade

Pentir to Trawsfynydd reinforcement / Atgyfnerthu’r cysylltiad rhwng Pentir a Thrawsfynydd

Wales / Cymru

Prosiect atgyfnerthu’r cysylltiad rhwng Pentir a Thrawsfynydd

Mae angen i National Grid greu is-orsaf newydd ym Mryncir a newid y ceblau trydan tanddaear sy’n croesi Aber Afon Glaslyn ger Porthmadog a Thremadog.

Bwriad hyn yw ein galluogi i sicrhau bod ynni adnewyddadwy glân yng ngogledd Cymru'n cael ei gysylltu'n ddiogel â’r grid, gan gynnal cyflenwadau trydan dibynadwy ar gyfer cartrefi a busnesau yn yr ardal a'r tu hwnt.
 

Y newyddion diweddaraf (Medi 2023)

Erbyn hyn, rydym wrthi'n cynnal arolygon manylach i archwilio'r tir (GI) yn cynnwys cloddio tyllau prawf yn aber afon Glaslyn a'r cylch.

Rydym yn gwneud y rhan fwyaf o'r gwaith hwn gan ddefnyddio'r hyn a elwir yn rigiau cebl a tharo (cable percussion rigs) a dynnir gan gerbyd 4x4. Rydym yn gosod matiau traciau cerbydau ar fannau sensitif neu dir sy’n arbennig o feddal ar ôl tywydd gwlyb er mwyn lleihau effaith y gwaith. Rydym wedi gosod compownd bychan ar gyfer y gwaith hwn yng Nghlwb Rygbi Porthmadog gyda'u caniatâd.

Byddwn yn cynnal arolygon mewn mannau eraill ar hyd coridor posibl y cebl tanddaear hefyd, yn cynnwys tir ger y ffordd osgoi (A487).

Yn ogystal, byddwn yn defnyddio bad bychan ar afon Glaslyn i fesur dyfnder y dŵr. Byddwn yn defnyddio dyfais o'r enw bathymedr sy'n cael ei ollwng i'r dŵr bob hyn a hyn. Yn ystod yr wythnosau nesaf, byddwn yn defnyddio offer LIDAR (Light Detecting and Ranging) hefyd i gael gwybodaeth dopograffig sydd i bob pwrpas yn dangos i ni pa mor donnog yw'r ddaear. Gwneir hyn mewn awyren fach a fydd yn hedfan ddigon uchel fel nad ydym yn disgwyl iddi darfu ar bobl.

Gyda’i gilydd, bydd yr holl waith gofalus hwn yn ein helpu i gael gwell dealltwriaeth o ddyluniad a llwybr posibl ein ceblau, fel y gellir ystyried unrhyw effeithiau posibl a mesurau lliniaru yn gynnar yn y broses. 

Yn ôl ein hamserlen bresennol, rydym yn disgwyl i’r gwaith adeiladu ddechrau rhwng canol a diwedd 2025.


Gosodwyd y ceblau presennol ddiwedd yr 1970au ac maent wedi cael eu defnyddio byth er hynny. Erbyn hyn, maent yn cyrraedd diwedd eu hoes weithredol ac mae angen eu newid er mwyn sicrhau bod y cyflenwadau trydan i’r ardal leol a’r tu hwnt yn dal yn gadarn.

Yn ogystal, mae angen i ni uwchraddio’r rhwydwaith lleol â cheblau ychwanegol, fel y gallwn drawsyrru’r ynni glân, adnewyddadwy o’r ffermydd gwynt newydd y bwriedir eu datblygu yn y môr oddi ar lannau’r gogledd. Mae’r gwaith hwn yn bwysig er mwyn datblygu system ynni lanach, decach a mwy fforddiadwy sy’n gwasanaethu pawb – gan bweru ein cartrefi, ein trafnidiaeth a’n diwydiant i’r dyfodol.

Bu gennym fwriad i wneud gwaith tebyg rai blynyddoedd yn ôl i ddarparu ar gyfer ynni fyddai’n cael ei gynhyrchu gan Horizon Nuclear Power yng ngorsaf Wylfa Newydd ond nid yw’r cynllun hwnnw’n mynd ymlaen bellach.

Fel o'r blaen, mae’r gwaith hwn ar wahân i’n Prosiect Darpariaeth Effaith Weledol (VIP), sy’n golygu cael gwared â rhan o’r llinell uwchben mewn rhan weledol-sensitif o Barc Cenedlaethol Eryri a rhoi ceblau trydan mewn twnnel o dan y ddaear yn ei lle. Mae hefyd ar wahân i’n gwaith o newid ceblau tanddaear rhwng Gorsaf Bŵer Dinorwig a’n his-orsaf ym Mhentir. Rydym yn cydweithio’n agos ag eraill ar y prosiectau hyn er mwyn sicrhau bod ein gwaith yn gydgysylltiedig ac yn effeithlon.

Byddwn yn rhoi rhagor o wybodaeth ar y dudalen hon wrth i’n gwaith symud ymlaen.
 


 

Pentir to Trawsfynydd reinforcement project

National Grid needs to create a new substation in Bryncir and replace underground electricity cables across the Glaslyn Estuary near Porthmadog and Tremadog.

This is so we can safely connect clean renewable energy in North Wales to the grid, while also maintaining the security of electricity supplies for homes and businesses in the local area and beyond.
 

Latest update (September 2023)

We’re now underway with more detailed ground investigation (GI) survey work involving test boreholes in and around the Glaslyn Estuary. This helps us better understand the character of the area beneath the ground.

We’re mostly doing this work using what are known as cable percussion rigs towed by a 4x4 vehicle. We’re also putting down vehicle track matting on sensitive areas or those that are particularly soft after wet weather to minimise any impact we might have. We have a small compound for this activity set up at Porthmadog Rugby Club with their permission. 

We’ll also be surveying elsewhere along our potential underground cable corridor, including near to the A487 bypass.

Separately, we will also be using a small craft on the Afon Glaslyn to measure water depth. We’ll do this using a device known as a bathymeter that is lowered into the water at regular points. In the coming weeks, we’ll also use LIDAR (Light Detecting And Ranging) equipment to obtain topographic information which effectively gives us information on the undulation of the ground. This is done in a small plane and will operate at an altitude high enough that we don’t expect it will cause any disturbance.

Together, all this careful work will allow us to continue to better understand the potential routing and design of our cables, so that any potential impacts and mitigation measures can be considered at an early stage. 

Based on our current timeline, we expect construction work will then start in mid to late 2025.


The existing cables were installed in the late 1970’s and have been in use ever since. They are now coming to the end of their operational life and need replacing to maintain the security of electricity supplies for the local area and beyond.

We also need to upgrade the network locally with additional cables, so we can transmit the clean renewable energy from proposed new offshore wind farms in North Wales. This work is an important part of building a cleaner, fairer and more affordable energy system that serves everyone – powering the future of our homes, transport and industry.

We previously proposed similar work some years ago to support generation from Horizon Nuclear Power’s proposed Wylfa Newydd project, which is no longer going ahead.

As before, this work is separate from our ongoing Visual Impact Provision (VIP) Project, which is removing a section of overhead line in a visually sensitive part of Snowdonia National Park and replacing it with electricity cables buried in a tunnel. It's also separate from our work to replace underground cables between Dinorwig Power Station and our Pentir substation. We are working closely with our colleagues on these projects to ensure our work is coordinated and efficient.

We will keep this web page updated with further information as our work progresses.