Beth a wnaed hyd yma yn Eryri, beth sydd ar y gweill a beth fydd yn digwydd wrth i’r prosiect fynd rhagddo.

Hydref 2014

Nodwyd bod llinellau uwch ben sy’n croesi aber afon Dwyryd ger Porthmadog ym Mharc Cenedlaethol Eryri yn cael effaith sylweddol ar y dirwedd a’r golygfeydd.

Gaeaf 2014 – Hydref 2015

Gwnaeth National Grid ac ymgynghorwyr tirwedd annibynnol ragor o waith technegol ac ystyried cyfraniadau manwl rhanddeiliaid lleol yng Ngwynedd a’r Parc Cenedlaethol. O ganlyniad i hyn, bu modd i’r Grŵp Cynghori ar gyfer Rhanddeiliaid flaenoriaethu’r darn hwn o’r llinell drawsyrru ym mis Medi 2015, fel un o bedwar trwy Gymru a Lloegr i symud ymlaen â nhw.

Gwanwyn 2015

Sefydlwyd Grŵp Cyfeirio ar gyfer Rhanddeiliaid gan National Grid a phartneriaid lleol. Mae’r sefydliadau isod yn dod i’r cyfarfodydd technegol hyn yn rheolaidd:

  • Cadw
  • Gwasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd
  • Cyngor Gwynedd
  • Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
  • Cyfoeth Naturiol Cymru
  • Network Rail
  • Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Gaeaf 2015 – Haf 2016

Cynhaliodd National Grid arolygon o amgylchedd, trafnidiaeth ac ecoleg ardal y llinell, y tu mewn a’r tu allan i ffin y Parc Cenedlaethol, gan drafod gyda rhanddeiliaid technegol ac aelodau o’r gymuned leol.

Hydref – Gaeaf 2016

Bu Grŵp Cynghori ar gyfer Rhanddeiliaid y prosiect VIP yn ystyried canlyniadau’r arolygon amgylcheddol a pheirianyddol, ymateb y rhanddeiliaid a’r dewisiadau yr oedd National Grid yn eu ffafrio. Argymhellodd y Grŵp y dylai’r prosiect symud ymlaen i wneud rhagor o waith datblygu a fyddai’n cyfrannu at baratoi cais cynllunio.

2017 – 2018

Cynhaliwyd arolygon geotechnegol trwy gydol 2017 a 2018 a helpodd y canlyniadau ni i ddatblygu cynlluniau peirianyddol manwl.

Ym misoedd Tachwedd a Rhagfyr 2018, cynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol gennym, gyda thri diwrnod o ddigwyddiadau ym Mhenrhyndeudraeth a Thalsarnau.

Gwahoddwyd rhanddeiliaid ac aelodau’r cyhoedd o Benrhyndeudraeth a’r trefi a’r pentrefi cyfagos i ddigwyddiadau ymgynghori â’r cyhoedd i gael gwybod mwy am ein cynlluniau. Yn ogystal, roedd yr ymgynghoriad hwn yn gyfle i gyflwyno ymateb ffurfiol i’n cynlluniau.

2019 – 2020

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyn ymgeisio a digwyddiad penodol ym mis Rhagfyr 2019 yn swyddfa Parc Cenedlaethol Eryri ym Mhenrhyndeudraeth. Cyflwynwyd cais cynllunio ym mis Mawrth 2020 ar gyfer safleoedd y ddau brif dŷ twnnel ar bob pen a’r seilwaith cysylltiedig.

Ym mis Gorffennaf 2020, cawsom ganiatâd cynllunio gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Chyngor Gwynedd yn amodol ar gyflawni nifer o amodau. Roedd y ddau bwyllgor cynllunio wedi cymeradwyo'r prosiect yn unfrydol.

2021

Mynd allan i dendr i ganfod a phenodi prif gontractwr i gyflawni’r prosiect gyda National Grid.

2022

Penodi Hochtief UK fel ein prif gontractwr.

Gwaith arolygu, mwy o waith mireinio dyluniad y prosiect, a’r gwaith ymarferol o sefydlu’r safle.

2023 – 2029

Dechrau ar y gwaith adeiladu go iawn ym mis Chwefror 2023, gyda’r peilonau a’r llinell uwchben yn dechrau cael eu tynnu i lawr a’u clirio’n barhaol yn 2029.