Beth a wnaed hyd yma yn Eryri, beth sydd ar y gweill a beth fydd yn digwydd os bydd y prosiect yn mynd ymlaen.

Beth sy'n dod?

Hydref 2014

Nodwyd bod llinellau uwch ben sy’n croesi aber afon Dwyryd ger Porthmadog ym Mharc Cenedlaethol Eryri yn cael effaith sylweddol ar y dirwedd a’r golygfeydd.

Gaeaf 2014 – Hydref 2015

Gwnaeth National Grid ac ymgynghorwyr tirwedd annibynnol ragor o waith technegol ac ystyried cyfraniadau manwl rhanddeiliaid lleol yng Ngwynedd a’r Parc Cenedlaethol. O ganlyniad i hyn, cafodd y darn hwn o’r llinell drawsyrru ei flaenoriaethu ym mis Medi 2015 fel un o bedwar trwy Gymru a Lloegr i symud ymlaen â nhw.

Gwanyn 2015

Sefydlwyd Grŵp Cyfeirio ar gyfer Rhanddeiliaid gan National Grid a phartneriaid lleol. Mae’r sefydliadau isod yn dod i’r cyfarfodydd technegol hyn yn rheolaidd:

  • Cadw
  • Gwasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd
  • Cyngor Gwynedd
  • Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
  • Cyfoeth Naturiol Cymru
  • Network Rail
  • Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Gaeaf 2015 – Haf 2016

Cynhaliodd National Grid arolygon o amgylchedd, trafnidiaeth ac ecoleg ardal y llinell, y tu mewn a’r tu allan i ffin y Parc Cenedlaethol, gan drafod gyda rhanddeiliaid technegol ac aelodau o’r gymuned leol.

Hydref – Gaeaf 2016

Bu Grŵp Cynghori ar gyfer Rhanddeiliaid y prosiect VIP yn ystyried canlyniadau’r arolygon amgylcheddol a pheirianyddol, ymateb y rhanddeiliaid a’r dewisiadau yr oedd National Grid yn eu ffafrio. Argymhellodd y Grŵp y dylai’r prosiect symud ymlaen i wneud rhagor o waith datblygu a fydd yn cyfrannu at baratoi cais cynllunio.

2017 – 2018

Cynhaliwyd arolygon geotechnegol trwy gydol 2017 a 2018 ac mae’r canlyniadau’n ein helpu i ddatblygu cynlluniau peirianyddol manwl.

Ym misoedd Tachwedd a Rhagfyr 2018, cynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol gennym, gyda thri diwrnod o ddigwyddiadau ym Mhenrhyndeudraeth a Thalsarnau.

Gwahoddwyd rhanddeiliaid ac aelodau’r cyhoedd o Benrhyndeudraeth a’r trefi a’r pentrefi cyfagos i ddigwyddiadau ymgynghori â’r cyhoedd i gael gwybod mwy am ein cynlluniau. Yn ogystal, roedd yr ymgynghoriad hwn yn gyfle i gyflwyno ymateb ffurfiol i’n cynlluniau.

Rydym wrthi ar hyn o bryd yn datblygu ein cynlluniau ymhellach cyn i’r cais cynllunio gael ei gyflwyno i Gyngor Gwynedd ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

2019-20

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyn ymgeisio a digwyddiad penodol ym mis Rhagfyr yn swyddfa Parc Cenedlaethol Eryri ym Mhenrhyndeudraeth. Cyflwynwyd cais cynllunio ym mis Mawrth 2020 ar gyfer safleoedd y ddau brif dŷ twnnel ar bob pen a’r seilwaith cysylltiedig.

Ym mis Gorffennaf 2020, cawsom ganiatâd cynllunio gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Chyngor Gwynedd yn amodol ar gyflawni nifer o amodau. Roedd y ddau bwyllgor cynllunio wedi cymeradwyo'r prosiect yn unfrydol.

2021

Mynd allan i dendr i ganfod a phenodi’r prif gontractwr i gyflawni’r prosiect gyda’r Grid Cenedlaethol

2022

Gwaith arolygu a dylunio’r prosiect yn fanwl.  Bydd y gwaith ymarferol o sefydlu’r safle yn dechrau yn nes ymlaen yn y flwyddyn.

2023 – 2029

Disgwylir dechrau ar y gwaith adeiladu go iawn yn 2023 a bydd y peilonau a’r llinell uwchben yn dechrau cael eu tynnu i lawr a’u clirio’n barhaol yn 2029.