Gallwch gofrestru eich cyfeiriad e-bost i gael y wybodaeth ddiweddaraf am brosiectau drwy’r ffurflen isod.

You can register your email for project updates via the form below.

Enw llawn / Full name
CAPTCHA
10 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Datganiad preifatrwydd data

Mae National Grid wedi ymrwymo i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol. Pryd bynnag y byddwch yn darparu gwybodaeth o’r fath, mae rhwymedigaeth gyfreithiol arnom i’w defnyddio yn unol â’r holl gyfreithiau perthnasol sy’n ymwneud â diogelu data personol, gan gynnwys Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (UK GDPR).

Sut bydd y Grid Cenedlaethol yn defnyddio’r wybodaeth a gasglwn amdanoch?

Byddwn yn defnyddio’ch data personol a gasglwyd drwy’r ymgynghoriad hwn at nifer o ddibenion, sef:

• Cadw cofnodion cyfoes o'n cyfathrebiadau ag unigolion a sefydliadau

• Gyda'ch caniatâd byddwn yn ysgrifennu atoch gyda diweddariadau am brosiect is-orsaf Llandyfaelog. Sylwch y gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl drwy gysylltu â ni unrhyw bryd.

Bydd unrhyw wybodaeth bersonol y byddwch yn ei chynnwys yn y ffurflen hon yn cael ei phrosesu (neu ar gael i) y derbynwyr canlynol i:

• ein hymgynghorwyr allanol penodedig yn gweithio ar Is-orsaf Llandyfaelog 

Pa hawliau sydd gennyf dros fy nata personol?

O dan delerau GDPR y DU mae gennych hawliau penodol ynghylch sut mae’ch data personol yn cael ei gadw a’i ddefnyddio gan y Grid Cenedlaethol. I gael rhagor o wybodaeth, gweler ein datganiad preifatrwydd data llawn yn nationalgrid.com/privacy-policy. Mae angen i ni gadw cofnodion o'n cyfathrebiadau ag unigolion a sefydliadau yn ystod datblygiad y prosiect. Nid yw'r rhain yn cael eu cadw'n hwy nag sydd angen ac yn unol â'n cyfnodau cadw.

O dan ddeddfwriaeth GDPR, ni allwn dderbyn ymatebion gan bobl o dan 13 oed heb ganiatâd rhieni.


Data privacy statement

National Grid is committed to protecting your personal information. Whenever you provide such information, we are legally obliged to use it in line with all applicable laws concerning the protection of personal data, including the UK General Data Protection Regulation (UK GDPR).

How will National Grid use the information we collect about you?

We will use your personal data collected via this consultation for a number of purposes, these are:

• to keep up-to-date records of our communications with individuals and organisations

• with your consent we will write to you with updates about the Llandyfaelog substation. Please note you can withdraw your consent by contacting us at any time.

Any personal information you include in this form will be processed by (or made available to) the following recipients to:

• our appointed external consultants working on Llandyfaelog substation.

What rights do I have over my personal data?

Under the terms of the UK GDPR you have certain rights over how your personal data is retained and used by National Grid. For more information, see our full data privacy statement at nationalgrid.com/privacy-policy. We need to keep records of our communications with individuals and organisations during development of the project. These are kept no longer than necessary and in line with our retention periods. 

Under GDPR legislation, we cannot accept responses from people under the age of 13 without parental consent.