Dinorwig
Live

Essential Refurbishment

Dinorwig to Pentir / O Ddinorwig i Bentir

Wales / Cymru

Click here to view this information in English

Mae National Grid yn newid y ceblau sy’n rhedeg o dan y ddaear rhwng gorsaf bŵer Dinorwig a’n his-orsaf ym Mhentir.

Y newyddion diweddaraf (Tachwedd 2023)

Rydym wedi symud ymlaen i gam nesaf ein gwaith erbyn hyn. Ar ôl gosod y dwythellau i ddal y ceblau pŵer mawr a thrwm iawn, bydd angen i ni dynnu'r ceblau sy'n mesur hyd at 1km trwyddynt. Rydym yn cysylltu'r ceblau mewn mannau o'r enw baeau uniadau yr ydym yn eu cloddio yma a thraw ar hyd y llwybr.

Mae ein gwaith ym maes chwarae Llyn Padarn, Llanberis, yn parhau. Gwaetha'r modd, mae'r tywydd wedi dal y rhan hon o'n gwaith yn ôl gryn dipyn. Erbyn hyn, disgwyliwn iddo gael ei gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn. Byddwn yn adfer y tir ar ôl gorffen, yn cynnwys rhoi’r holl offer chwarae yn ôl yn yr un lle. Rydym hefyd yn gorffen gwaith tebyg yn y dolydd a’r meysydd chwarae gerllaw.

Byddwn yn cael saib dros gyfnod y Nadolig, gan roi'r gorau i'n gwaith yn yr wythnos sy'n dechrau ar 18 Rhagfyr a dod yn ôl yn gynnar ym mis Ionawr 2024. Er na fyddwn yn gweithio, bydd rhai o'n goleuadau traffig dros dro yn dal yn eu lle dros y cyfnod hwn er diogelwch defnyddwyr y ffyrdd.

Rydym yn dal yn ddiolchgar iawn i bawb am fod mor amyneddgar â’n gwaith. Fel bob amser, ein nod yw cwblhau'r gwaith yn gyflym er mwyn creu llai o drafferth yn y tymor hir.

Gosodwyd y ceblau gwreiddiol yn yr 1970au ac mae angen eu newid erbyn hyn er mwyn sicrhau bod y cyflenwadau trydan i’r ardal leol a'r tu hwnt yn dal yn gadarn ac yn ddibynadwy. 

Mae Gorsaf Bŵer Dinorwig yn rhan hanfodol o rwydwaith trydan Cymru a Lloegr. Mae’n cynhyrchu llawer o bŵer ychwanegol yn gyflym pan fydd y galw am drydan ar ei uchaf, gan helpu National Grid i ddarparu cyflenwad dibynadwy i gartrefi a busnesau Prydain. Yn ogystal, mae’r orsaf yn chwarae rhan allweddol yn nyfodol ynni carbon isel Prydain trwy gefnogi ynni o ffynonellau adnewyddadwy, fel ynni gwynt ac ynni’r haul, sy’n cysylltu â’r system. Mae’n darparu trydan pan fydd llai o ynni adnewyddadwy ar gael oherwydd y tywydd.

Bydd Gorsaf Bŵer Dinorwig yn dal wedi’i chysylltu â’r rhwydwaith trydan tra bydd y ceblau newydd yn cael eu gosod, ac felly bydd rhaid i ni gael llwybr gwahanol ar gyfer dau o’r ceblau newydd. Rydym yn cadw’r cysylltiad newydd o dan y ddaear ac felly bydd yr ardal yn dal i edrych fel y mae yn awr.

Deallwn fod gan bobl ddiddordeb yn y gwaith a byddwn yn cadw mewn cysylltiad â phobl wrth i’n gwaith symud ymlaen. 
 

Ein gwaith hyd yma

Dechreuwyd ar ein gwaith yn yr hydref 2021, gan ddechrau yn ein his-orsaf ym Mhentir. Yn 2022, dechreuwyd gweithio ar yr A4086 a'r A4244 rhwng Llanberis a Phentir i osod y dwythellau a fydd yn dal ein ceblau newydd.

Ym mis Mehefin 2022, dechreuwyd ar y gwaith o osod ceblau o dan afonydd. Rydym yn defnyddio techneg o’r enw Drilio Cyfeiriadol Llorweddol (HDD) i fynd o dan ddyfrffyrdd yn yr ardal gan amharu cyn lleied ag y bo modd ar yr amgylchedd. Rydym yn gwneud y gwaith hwn ger Brynrefail ar hyn o bryd, ac yn agos at ein compownd pennau selio presennol i'r de-ddwyrain o Benisa'r-waun. Bydd hyn yn parhau tan fis Tachwedd eleni.

Ym mis Medi, ailddechreuwyd gweithio ar yr A4244 a'r A4086 ar ôl rhoi'r gorau i'r gwaith dros gyfnod prysur yr haf. Erbyn hyn, rydym yn gosod y darnau olaf o'r dwythellau ceblau yn y ffyrdd ac rydym wedi dechrau ar gam nesaf ein gwaith, sef tynnu darnau o geblau trydan mawr iawn a thrwm trwy’r dwythellau a osodwyd gennym o dan y ddaear.

Rydym yn gwneud hyn trwy eu tynnu trwodd mewn mannau o'r enw baeau uniadau yr ydym yn eu cloddio yma a thraw ar hyd y llwybr. Mae un o'r baeau uniadau mewn cilfan ar yr A4244, ac eraill o dan ffyrdd yr A4086 a'r A4244, mewn caeau a'r tu mewn i Orsaf Bŵer Dinorwig. Oherwydd natur y gwaith, bydd y darnau o'r ffyrdd lle byddwn yn rheoli traffig yn fyrrach nag o'r blaen.

Rydym yn defnyddio timau arbenigol ac offer tynnu ceblau sy'n tynnu'r cebl o ddrwm enfawr. Bydd yr offer hyn yn y golwg ond caiff ei storio mewn ardaloedd gwaith penodedig.

Ein horiau gwaith arferol ar gyfer y gwaith hwn fydd 7am i 7pm yn ystod yr wythnos, ond gall yr amserau newid weithiau oherwydd ffactorau fel tywydd gwael, ac efallai y bydd angen gweithio rhywfaint ar benwythnosau i gwblhau rhai tasgau. Disgwyliwn gwblhau’r cam hwn o’n gwaith yn tynnu ceblau a chysylltu'r darnau yng ngwanwyn 2024.

Bydd angen i ni barhau i osod dwythellau a thynnu ceblau ar yr A4086 a'r A4244 ar gyfer y ddwy gylched olaf o bryd i'w gilydd trwy 2025. O tua diwedd 2025 tan fis Mai 2026 byddwn yn datgomisiynu'r ceblau presennol ac yn rhoi wyneb newydd ar yr ochr o'r ffordd gerbydau lle buom yn gweithio. Bydd nifer y mannau rheoli traffig yn amrywio a bydd cryn dipyn yn llai ohonynt ar adegau yn ystod y cam olaf hwn.
 

Rhaglen Grantiau Cymunedol

Bob blwyddyn, mae National Grid yn anrhydeddu elusennau a mudiadau nid-er-elw trwy roi grantiau cymunedol.

Rydym yn ariannu pob math o brosiectau sy’n cael eu rhedeg gan elusennau a grwpiau cymunedol sy’n cynnig gwahanol fathau o fudd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol mewn ardaloedd lle mae gwaith National Grid yn cael effaith ar bobl leol. Gallai grwpiau a sefydliadau lleol ger y prosiect hwn fod yn gymwys i gael cymorth.

Mae’n bleser gennym ddweud ein bod eisoes wedi dyfarnu arian i sefydliadau sy’n gysylltiedig â’r prosiect hwn o dan y cynllun grantiau cymunedol. Er mwyn ymgeisio, mae angen cyflwyno cais a gaiff ei ystyried gan National Grid. 

Os hoffech wybod mwy, a dysgu am y broses ymgeisio a’r meini prawf ar gyfer bod yn gymwys, ewch i: https://www.nationalgrid.com/responsibility/community/community-grant-programme.

Gorchymyn Prynu Gorfodol

Er mwyn sicrhau bod y prosiect newydd hwn yn cael ei gwblhau o fewn yr amserlenni gofynnol, mae angen i ni gaffael yr holl hawliau tir sy’n angenrheidiol i wneud ein gwaith.

I gefnogi’r gwaith o gyflawni’r hawliau tir hyn, gwnaethom Orchymyn Prynu Gorfodol National Grid Electricity Transmission plc (Prosiect Newid Ceblau Rhwng Dinorwig a Phentir) 2021 (y Gorchymyn) ar gyfer y prosiect hwn ar 24 Medi 2021. Ar 24 Ebrill 2023 cadarnhawyd y Gorchymyn gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiogelwch Ynni a Sero Net gyda mân addasiadau (gweler y dogfennau a restrir isod). Rhoddwyd cyhoeddusrwydd i hyn ar 31 Mai 2023, a daeth y Gorchymyn i rym ar y diwrnod hwnnw.

Yn ogystal â’r uchod, gwnaethom gais hefyd i Weinidogion Cymru am dystysgrif yn unol â Pharagraff 6 o Atodlen 3 i Ddeddf Caffael Tir 1981 (y ‘Dystysgrif’) ar 17 Rhagfyr 2021. Dyfarnwyd y Dystysgrif gan Weinidogion Cymru a daeth yn weithredol ar ôl cyhoeddi’r hysbysiadau perthnasol, ar 23 Tachwedd 2022. Mae’r Dystysgrif yn caniatáu i ni gaffael hawliau dros dir agored sydd wedi’i gynnwys yn y Gorchymyn.

Isod fe welwch gopi o’r Gorchymyn sydd wedi’i gadarnhau, sydd hefyd yn cynnwys y Mapiau sy’n dangos y tir sydd wedi’i gynnwys. Fe welwch hefyd gopi o’r Dystysgrif, cynlluniau cysylltiedig a dogfennau perthnasol eraill sy’n gysylltiedig â’r Dystysgrif. Os hoffech chi ofyn unrhyw gwestiynau i ni am y prosesau uchod, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt uchod ar gyfer 'ymholiadau pellach'.

Gorchymyn Prynu Gorfodol wedi’i Gadarnhau

Tystysgrif Man Agored

Hysbysiad dyfarnu Tystysgrif Man Agored

 



National Grid is replacing the existing underground cables between Dinorwig power station and our substation at Pentir.

Latest update (November 2023)

We’ve now moved onto the next phase of our work. Having placed the ducts for the very large, heavy power cables to go in, we’ll need to pull the cables through in lengths of up to 1km. We are joining them together at regular points called joint bays that we are excavating along the route.

Our work in the Lake Padarn playground area in Llanberis is continuing. Unfortunately, the weather has caused significant delays to this section of our work, and we now expect this to be completed by the end of the year. We’ll reinstate the area once we have finished, including putting back all of the play equipment in the same place. We’re also finishing similar work nearby in the meadows and playing fields.

We will pause our activity over the Christmas period, stopping work the week commencing 18 December and returning in early January 2024. While we won’t be working, some of our temporary traffic lights will remain in place during this period for the safety of road users.

We continue to be very appreciative of everyone’s continued patience with our work. As always, our aim remains to complete the work swiftly to minimise the long-term disruption.

The original cables were installed in the 1970’s and now need replacing to make sure that electricity supplies remain secure and reliable for the local area and beyond.

Dinorwig Power Station is a vital part of the electricity network in Wales and England. It provides fast-response power generation when electricity consumption is at its peak; helping National Grid to maintain a reliable supply to British homes and businesses. The station also plays a key role in the nation’s low-carbon energy future by supporting renewable energy sources, such as wind and solar, connecting to the system. It provides electricity when weather conditions mean there is less renewable generation available.

Dinorwig Power Station will remain connected to the electricity network while the new cables are installed, which means we need to take a different route for two of the new cables. We’re keeping the new connection underground so the area will continue to look as it does now.

We understand that people are interested in the work and we will be keeping people up to date as our work progresses.
 

Our work so far

We started our work in Autumn 2021 with initial activity happening at our Pentir substation. In 2022, we began work on the A4086 and the A4244 between Llanberis and Pentir, to install the cable ducting that will house our new cables.

In June 2022, we also started work to install cables under rivers. We’re using a technique called Horizontal Directional Drilling (HDD) to go under local waterways to minimise the effects of our work on the local environment. We’re currently undertaking this work near Brynrefail, and near our existing sealing end compound to the south-east of Penisa'r Waun. This will continue until November this year.

In September this year we resumed our work on the A4244 and A4086 after pausing activity for the busy summer period. We are now continuing to install the final sections of cable ducting in the roads, and we’ve begun the next phase of our work which involves pulling lengths of very large, heavy power cables through the ducting we installed underground.

We’re doing this by pulling them through at regular points called joint bays that we are excavating along the route. One of the joint bays is in a layby on the A4244, while the others are under the carriageway of the A4086 and A4244, in fields and inside Dinorwig Power Station. Given the nature of this work, we will be able to use shorter sections of traffic management on the roads than previously.

We use specialist teams and cable pulling equipment that takes cable from an enormous drum. This equipment will be visible but will be stored within designated working areas.

Our working hours for this activity will typically be 7am to 7pm on weekdays, although our timings can sometimes change because of factors such as poor weather and some weekend working may be needed to complete certain tasks. We expect to complete this cable pulling and jointing phase of our work in Spring 2024.

We will need to continue ducting and cable pulling on the A4086 and A4244 for the final two cable circuits periodically through 2025. In late 2025 through to May 2026 we will decommission the existing cables and resurface the side of the carriageway we have been working in. The number of sections of traffic management will vary and be considerably reduced at times during this final phase.
 

Community Grant Programme

Every year National Grid honours charities and non-profit organisations by awarding community grants.

We fund all types of projects run by charities and community groups that provide a range of social, economic and environmental benefits in areas where National Grid’s work has an impact on local people. Local groups and organisations near this project could be eligible for support.

We are pleased to say that we have already made awards to organisations associated with this project for the community grant scheme. The application process consists of submitting an application, which will then be reviewed by National Grid. 

To find out more, and to learn about the application process and eligibility criteria, please visit: https://www.nationalgrid.com/responsibility/community/community-grant-programme.

Compulsory Purchase Order

To ensure that this cable replacement project is completed within the required timescales, we need to acquire all of the necessary land rights to do our work.

To support the delivery of these land rights, we made the National Grid Electricity Transmission plc (Dinorwig to Pentir Cable Replacement Project) Compulsory Purchase Order 2021 (the Order) for this project on 24 September 2021. On 24 April 2023 the Secretary of State for Energy Security and Net Zero confirmed the Order with minor modifications (see documents listed below). This was publicised on 31 May 2023, at which point the Order became operative.

In addition to the above, we also made an application for a certificate pursuant to Paragraph 6 of Schedule 3 to the Acquisition of Land Act 1981 (the ‘Certificate’) to the Welsh Ministers on 17 December 2021. The Certificate was granted by the Welsh Ministers and became operative from the publication of the relevant notices, on 23 November 2022. The Certificate allows us to acquire rights over open space land included in the Order.

Below you’ll find a copy of the confirmed Order, which also contains the Maps showing the land included. You will also find a copy of the Certificate, associated plans and other relevant documents associated with the Certificate. If you would like to ask us any questions about the above processes, please contact us using the 'further enquiries' contact details above.

Confirmed Compulsory Purchase Order

Open Space Certificate

Notice of grant of Open Space Certificate