Dinorwig
Live

Essential Refurbishment

Dinorwig to Pentir / O Ddinorwig i Bentir

Wales / Cymru

Click here to view this information in English

Mae National Grid yn newid y ceblau sy’n rhedeg o dan y ddaear rhwng gorsaf bŵer Dinorwig a’n his-orsaf ym Mhentir.

Gosodwyd y ceblau gwreiddiol yn yr 1970au ac mae angen eu newid erbyn hyn er mwyn sicrhau bod y cyflenwadau trydan i’r ardal leol a'r tu hwnt yn dal yn gadarn ac yn ddibynadwy. 

Mae Gorsaf Bŵer Dinorwig yn rhan hanfodol o rwydwaith trydan Cymru a Lloegr. Mae’n cynhyrchu llawer o bŵer ychwanegol yn gyflym pan fydd y galw am drydan ar ei uchaf, gan helpu National Grid i ddarparu cyflenwad dibynadwy i gartrefi a busnesau Prydain. Yn ogystal, mae’r orsaf yn chwarae rhan allweddol yn nyfodol ynni carbon isel Prydain trwy gefnogi ynni o ffynonellau adnewyddadwy, fel ynni gwynt ac ynni’r haul, sy’n cysylltu â’r system. Mae’n darparu trydan pan fydd llai o ynni adnewyddadwy ar gael oherwydd y tywydd.

Bydd Gorsaf Bŵer Dinorwig yn dal wedi’i chysylltu â’r rhwydwaith trydan tra bydd y ceblau newydd yn cael eu gosod, ac felly bydd rhaid i ni gael llwybr gwahanol ar gyfer dau o’r ceblau newydd. Rydym yn cadw’r cysylltiad newydd o dan y ddaear ac felly bydd yr ardal yn dal i edrych fel y mae yn awr.

Deallwn fod gan bobl ddiddordeb yn y gwaith a byddwn yn cadw mewn cysylltiad â phobl wrth i’n gwaith symud ymlaen. 
 

Map o’r prosiect

Rydym wedi creu map ar-lein sy’n dangos i chi ble yr ydym yn gweithio a pha waith yr ydym yn ei wneud.

Cewch wybod hefyd pryd y bydd prif gamau ein gwaith yn digwydd.

Byddwn yn diweddaru’r map fel y bydd yn adlewyrchu rhaglen ddiweddaraf y prosiect.

Cliciwch yma i lansio’r map
 

Y newyddion diweddaraf

Dechreuwyd ar ein gwaith yn hydref 2021, gan ddechrau yn ein his-orsaf ym Mhentir. Ym mis Ionawr 2022, dechreuwyd gweithio ar yr A4086 yn Llanberis i osod y dwythellau a fydd yn dal ein ceblau newydd. Rydym yn parhau â’r gwaith hwn gan symud tua’r gorllewin ar yr A4086 a defnyddio systemau goleuadau traffig dros dro i gadw’r ffordd yn agored, y traffig yn symud a’n timau ni’n ddiogel.

Ym mis Mehefin, byddwn yn dechrau ar waith tebyg ar yr A4244, rhwng Brynrefail ac Is-orsaf Pentir ar y B4547. Rydym yn osgoi’r gylchfan newydd ger Brynrefail a Chwm-y-glo fel na fydd angen cloddio yno.

Fel rhan o’r gwaith hwn, efallai y bydd angen i ni gau pen uchaf y Stryd Fawr yn Llanberis lle mae’n cyfarfod â’r A4086 am ryw bythefnos ddechrau'r hydref 2022. Y bwriad gwreiddiol oedd cau'r gyffordd ym mis Gorffennaf, ond yn dilyn trafodaethau gyda Chyngor Gwynedd, rydym wedi gohirio'r bwriad er mwyn lleihau effeithiau ein gwaith yn ystod cyfnod prysur yr ymwelwyr yn yr haf.   Yn dibynnu ar gyflwr y ddaear, mae posibilrwydd y gallwn gadw’r gyffordd yn agored gan ddefnyddio goleuadau traffig dros dro yn lle hynny. Os bydd raid i ni gau’r gyffordd, fe roddwn arwyddion clir i ddangos i draffig a cherddwyr ffordd arall i fynd.

Sylwch, fodd bynnag: Fel sy’n wir am bob gwaith o’r math hwn, gall tywydd drwg a ffactorau eraill olygu bod yr amseru’n newid weithiau.

Pan fyddwn yn gweithio ar y priffyrdd, mae ein timau’n cloddio ffosydd fesul darn, er mwyn creu cyn lleied o drafferth ag y bo modd i ddefnyddwyr y ffyrdd. Rydym yn gosod dwythellau a bydd y ceblau newydd yn cael eu rhoi trwyddynt yn nes ymlaen yn y prosiect. Mae ein timau’n symud ymlaen ar hyd y ffyrdd wrth iddynt gwblhau pob darn, gan gynnwys ail-lenwi’r ffosydd a rhoi wyneb newydd ar y lôn gerbyd.

Fel rheol, byddwn yn gweithio o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 7am a 7pm. Fodd bynnag, efallai y bydd raid i ni weithio’n hwyrach gyda’r nos neu ar benwythnosau weithiau.

Ym mis Mehefin 2022, dechreuwyd gosod ceblau o dan Afon y Bala, ger Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis hefyd. Rydym yn defnyddio techneg o’r enw Drilio Cyfeiriadol Llorweddol (HDD) i fynd o dan yr afon gan amharu cyn lleied ag y bo modd ar yr amgylchedd. Bydd y gwaith hwn yn para tan ddiwedd yr haf ac fe ddown yn ôl yn y Flwyddyn Newydd i barhau â’r gwaith.

Os hoffech wybod mwy am ein gwaith, darllenwch y ddogfen Cwestiynau Cyffredin lle rydym wedi ateb rhai o’r cwestiynau a ofynnir i ni amlaf. Mae hon yn yr adran Dogfennau isod, ynghyd â chylchlythyr diweddaraf y prosiect a anfonwyd at bobl yr ardal ym mis Mawrth 2022.

Byddwn yn cadw mewn cysylltiad â phobl yr ardal ac yn diweddaru’r wefan hon wrth i’n prosiect symud ymlaen.
 

Cyfle i gyfarfod â’n tîm

Byddwn yn cynnal ein cymhorthfa agored nesaf yng Nghanolfan Gymunedol Llanberis rhwng 4 a 7 o’r gloch ddydd Iau 30 Mehefin 2022. Rydym yn trefnu’r digwyddiadau hyn wrth i’n gwaith symud ymlaen fel y caiff pobl gyfarfod â’n tîm, dysgu mwy a gofyn cwestiynau i ni wyneb yn wyneb.

Er mwyn ein helpu i reoli’r niferoedd, gofynnwn i bobl drefnu amser i ddod. Gallwch wneud hyn trwy ffonio 0330 1340066 neu ebostio [email protected] gan ddweud pryd yr hoffech ddod.  

Mae croeso i bobl ddod heb drefnu ymlaen llaw, ond allwn ni ddim addo y bydd rhywun ar gael i siarad â nhw bryd hynny os bydd yn brysur yno.
 

Y Rhaglen Grantiau Cymunedol

Bob blwyddyn, mae National Grid yn rhoi grantiau cymunedol i elusennau a mudiadau nid-er-elw.

Rydym yn ariannu pob math o brosiectau sy’n cael eu rhedeg gan elusennau a grwpiau cymunedol ac sy’n cynnig llu o fanteision cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol mewn ardaloedd lle mae gwaith National Grid yn effeithio ar y trigolion. Gallai grwpiau a mudiadau yn ardal y prosiect hwn fod yn gymwys i gael grant. Gallai prosiect llwyddiannus gael grant o hyd at £10,000. 

Mae'r broses ymgeisio’n cynnwys cyflwyno cais a gaiff ei ystyried gan National Grid. 

Os hoffech wybod mwy, a dysgu am y broses ymgeisio a’r meini prawf ar gyfer bod yn gymwys, ewch i: https://www.nationalgrid.com/responsibility/community/community-grant-programme.

Gorchymyn Prynu Gorfodol 2021

Er mwyn sicrhau bod y prosiect i newid y ceblau’n cael ei gwblhau o fewn yr amser a bennwyd gennym, mae angen i ni gaffael y tir a’r hawliau angenrheidiol i wneud ein gwaith.

Fel rhan o hyn, gwnaethom Orchymyn Prynu Gorfodol National Grid Electricity Transmission Plc (Prosiect Newid Ceblau rhwng Dinorwig a Phentir) 2021 (y Gorchymyn) ar gyfer y prosiect hwn ar 24 Medi 2021.

Ar 17 Rhagfyr 2021 gwnaethom gais hefyd i Weinidogion Cymru am dystysgrif yn unol â Pharagraff 6 o Atodlen 3 i Ddeddf Caffael Tir 1981 (y ‘Dystysgrif’). Os caniateir y Dystysgrif, bydd yn caniatáu inni gaffael hawliau dros dir sydd wedi’i gynnwys yn y Gorchymyn, sydd hefyd yn cynnwys mannau agored.

Isod fe welwch nifer o ddogfennau sy'n ymwneud â'r Gorchymyn a chopi o'r hysbysiad o fwriad i ganiatáu'r Dystysgrif, a'r cynlluniau cysylltiedig.  Rydym wedi cysylltu’n uniongyrchol â phobl sydd â buddiannau mewn tir yn ardal y prosiect.

Os hoffech ofyn cwestiwn i ni am y broses hon, gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio'r wybodaeth uchod am y prosiect. 

Dinorwig to Pentir Cable Replacement Project - CPO - 24 September 2021

Dinorwig to Pentir Cable Replacement Project - Statement of Reasons

Open Space Notice of Intention - Cymraeg

Open Space Plan – HDD1

Open Space Plan - HDD2

Open Space Plan – HDD3

Open Space Plan - Ger Y Llyn Car Park Picnic Area

Open Space Plan - Padarn Lake Playground

Open Space Plan - Walled Area

Open Space Plan - Llafn y Cewri (Blade of Giants) Roadside Verge

Open Space Plan - Open Access Grazing LandNational Grid is replacing the existing underground cables between Dinorwig power station and our substation at Pentir.

The original cables were installed in the 1970’s and now need replacing to make sure that electricity supplies remain secure and reliable for the local area and beyond.

Dinorwig Power Station is a vital part of the electricity network in Wales and England. It provides fast-response power generation when electricity consumption is at its peak; helping National Grid to maintain a reliable supply to British homes and businesses. The station also plays a key role in the nation’s low-carbon energy future by supporting renewable energy sources, such as wind and solar, connecting to the system. It provides electricity when weather conditions mean there is less renewable generation available.

Dinorwig Power Station will remain connected to the electricity network while the new cables are installed, which means we need to take a different route for two of the new cables. We’re keeping the new connection underground so the area will continue to look as it does now.

We understand that people are interested in the work and we will be keeping people up to date as our work progresses.
 

Project map

We’ve created an online map that shows you where our work is taking place, and what it involves.

You can also find out when the main phases of our activity are happening.

We’ll be keeping this map up to date so it reflects our latest project programme.

Launch the map


Latest news

We started our work in Autumn 2021 with initial activity happening at our Pentir substation. In January 2022, we began work on the A4086 in Llanberis to install the cable ducting that will house our new cables. We’re now continuing this work westward along the A4086, using temporary traffic light systems to keep the road open, traffic moving and our teams safe.

In June, we’ll also start similar work on the A4244, between Brynrefail and our Pentir Substation on the B4547. We are avoiding the new roundabout near Brynrefail and Cwm-y-glo so this is not dug up.

As part of this work, we may need to close the top of the High Street in Llanberis where it meets the A4086 for approximately two weeks in early Autumn 2022. This closure was originally scheduled for July, however following discussions with Gwynedd Council, we have rescheduled this closure to minimise the effects of our work during the key summer visitor period. We are also looking at whether ground conditions mean we may be able to keep the junction open using temporary traffic lights instead. If we do have to close the junction, we’ll clearly signpost traffic and footpath diversions.

Please note however, as with all work of this nature, that bad weather and other factors can sometimes mean these timings change.

When we work on the highways, our teams dig trenches in sections to minimise the disruption to road users. We are installing cable ducting, which the new cables will be fed through later in the project. Our teams move along roads as they complete each section, which will include refilling the trenches and resurfacing the carriageway.

Our working hours are typically between 7am and 7pm, Monday to Friday. However, at times we may need to work longer hours in the evening or at weekends.

In June 2022, we also started work to install cables under Afon y Bala, near the National Slate Museum in Llanberis. We are using a technique called Horizontal Directional Drilling (HDD) to go under the river and minimise the effects of our work on the local environment. This work will continue until the end of Summer, and we’ll return in the New Year to continue the activity.

To find out more about our work, please read our Frequently Asked Questions (FAQ) document where we’ve responded to the most common questions we receive. You can find this in the Documents section below, along with our latest project newsletter sent to local people in March 2022.

We’ll continue to keep local people and this web page up to date as our project progresses.
 

Meet our team

We are holding our next open surgery at Llanberis Community Centre between 4pm and 7pm on Thursday 30 June 2022. We’re organising these events as we progress our work, so people can meet our team, find out more and ask us any questions in person.

To help us manage attendance, we ask that people please register for a timeslot to attend. You can do this by calling 0330 1340066 or emailing [email protected] and letting us know when you would like to come along.

People are welcome to attend without registering, but we won’t always be able to guarantee someone will be available to talk if the event is busy.
 

Community Grant Programme

Every year National Grid honours charities and non-profit organisations by awarding community grants.

We fund all types of projects run by charities and community groups that provide a range of social, economic and environmental benefits in areas where National Grid’s work has an impact on local people. Local groups and organisations near this project could be eligible for support. A successful project could receive a grant up to £10,000. 

The application process consists of submitting an application, which will then be reviewed by National Grid. 

To find out more, and to learn about the application process and eligibility criteria, please visit: https://www.nationalgrid.com/responsibility/community/community-grant-programme.

Compulsory Purchase Order 2021

To ensure that this cable replacement project is completed within the timescales we’ve set out, we need to acquire the necessary land and rights to do our work.

As part of this, we made the National Grid Electricity Transmission Plc (Dinorwig to Pentir Cable Replacement Project) Compulsory Purchase Order 2021 (the Order) for this project on 24 September 2021.

On 17 December 2021 we also made an application for a certificate pursuant to Paragraph 6 of Schedule 3 to the Acquisition of Land Act 1981 (the ‘Certificate’) to the Welsh Ministers. If granted, the Certificate will allow us to acquire rights over land included in the Order which also comprises open space.

Below you’ll find a number of documents related to the Order and a copy of the notice of intention to grant the Certificate and the associated plans. We’ve contacted people who have land interests in the project area directly.

If you would like to ask us a question about this process, please contact us using the project information above.

Dinorwig to Pentir Cable Replacement Project - CPO - 24 September 2021

Dinorwig to Pentir Cable Replacement Project - Statement of Reasons

Open Space Notice of Intention - English

Open Space Plan – HDD1

Open Space Plan - HDD2

Open Space Plan – HDD3

Open Space Plan - Ger Y Llyn Car Park Picnic Area

Open Space Plan - Padarn Lake Playground

Open Space Plan - Walled Area

Open Space Plan - Llafn y Cewri (Blade of Giants) Roadside Verge

Open Space Plan - Open Access Grazing Land