Dinorwig
Live

Essential Refurbishment

Dinorwig to Pentir / O Ddinorwig i Bentir

Wales / Cymru

Click here to view this information in English

Mae National Grid yn newid y ceblau sy’n rhedeg o dan y ddaear rhwng gorsaf bŵer Dinorwig a’n his-orsaf ym Mhentir.

Newyddion diweddaraf, 25 Hydref 2022:

Mae angen i ni groesi pen uchaf y Stryd Fawr yn Llanberis lle mae'n cyfarfod â'r A4086. Er mwyn gwneud hyn, mae angen cau'r gyffordd am tua phythefnos. Oherwydd anawsterau â chyflwr y ddaear, rydym yn rhagweld erbyn hyn mai yn gynnar yn 2023 y bydd hyn yn digwydd.

Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon eto pan fydd amseroedd manylach wedi'u cadarnhau.

Codir arwyddion ffordd wythnos cyn i'r gwaith ddechrau i roi rhybudd am y cau.  Tra bydd y gyffordd wedi cau, caiff y traffig a cherddwyr eu cyfeirio ar hyd ffyrdd eraill a nodir yn glir pa ffordd i fynd.

Sylwch: Fel sy’n wir am bob gwaith o’r math hwn, gall tywydd drwg a ffactorau eraill olygu bod yr amseru’n newid weithiau.

Diolch i bawb am fod yn amyneddgar tra byddwn yn gwneud y gwaith hanfodol hwn.

Gosodwyd y ceblau gwreiddiol yn yr 1970au ac mae angen eu newid erbyn hyn er mwyn sicrhau bod y cyflenwadau trydan i’r ardal leol a'r tu hwnt yn dal yn gadarn ac yn ddibynadwy. 

Mae Gorsaf Bŵer Dinorwig yn rhan hanfodol o rwydwaith trydan Cymru a Lloegr. Mae’n cynhyrchu llawer o bŵer ychwanegol yn gyflym pan fydd y galw am drydan ar ei uchaf, gan helpu National Grid i ddarparu cyflenwad dibynadwy i gartrefi a busnesau Prydain. Yn ogystal, mae’r orsaf yn chwarae rhan allweddol yn nyfodol ynni carbon isel Prydain trwy gefnogi ynni o ffynonellau adnewyddadwy, fel ynni gwynt ac ynni’r haul, sy’n cysylltu â’r system. Mae’n darparu trydan pan fydd llai o ynni adnewyddadwy ar gael oherwydd y tywydd.

Bydd Gorsaf Bŵer Dinorwig yn dal wedi’i chysylltu â’r rhwydwaith trydan tra bydd y ceblau newydd yn cael eu gosod, ac felly bydd rhaid i ni gael llwybr gwahanol ar gyfer dau o’r ceblau newydd. Rydym yn cadw’r cysylltiad newydd o dan y ddaear ac felly bydd yr ardal yn dal i edrych fel y mae yn awr.

Deallwn fod gan bobl ddiddordeb yn y gwaith a byddwn yn cadw mewn cysylltiad â phobl wrth i’n gwaith symud ymlaen. 
 

Map o’r prosiect

Rydym wedi creu map ar-lein sy’n dangos i chi ble yr ydym yn gweithio a pha waith yr ydym yn ei wneud.

Cewch wybod hefyd pryd y bydd prif gamau ein gwaith yn digwydd.

Byddwn yn diweddaru’r map fel y bydd yn adlewyrchu rhaglen ddiweddaraf y prosiect.

Cliciwch yma i lansio’r map
 

Ein gwaith hyd yma

Dechreuwyd ar ein gwaith yn yr Hydref 2021, gan ddechrau yn ein his-orsaf ym Mhentir. Yn 2022, dechreuwyd gweithio ar yr A4086 ac ar yr A4244 rhwng Llanberis a Phentir i osod y dwythellau a fydd yn dal ein ceblau newydd.

Pan fyddwn yn gweithio ar y priffyrdd, mae ein timau’n cloddio ffosydd fesul darn, er mwyn creu llai o drafferth i ddefnyddwyr y ffyrdd. Mae ein timau’n symud ymlaen ar hyd y ffyrdd wrth iddynt gwblhau pob darn, gan gynnwys ail-lenwi’r ffosydd a rhoi wyneb newydd ar y lôn gerbyd.

Yn 2023, byddwn yn dechrau rhoi ein ceblau trwy’r dwythellau y byddwn wedi’u gosod o dan y ddaear. Gwnawn hyn wrth eu tynnu drwodd o fannau a elwir yn faeau uniadau y byddwn yn eu cloddio ar hyd llwybrau'r ceblau ddiwedd y Gwanwyn / ddechrau'r Haf y flwyddyn nesaf.  Bydd rhai o'r baeau uniadau hyn mewn cilfannau neu o dan ffyrdd cerbydau'r A4086 a'r A4244, a bydd eraill mewn caeau neu'r tu mewn i Orsaf Bŵer Dinorwig. Fe wnawn ni rannu mwy o wybodaeth am y cam nesaf hwn o'r gwaith, yn cynnwys yr amseru, yn y Flwyddyn Newydd.  

Fel rheol, byddwn yn gweithio o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 7am a 7pm. Fodd bynnag, efallai y bydd raid i ni weithio’n hwyrach gyda’r nos neu ar benwythnosau weithiau.

Ym mis Mehefin 2022, dechreuwyd ar y gwaith o osod ceblau o dan Afon y Bala, ger Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis. Rydym yn defnyddio techneg o’r enw Drilio Cyfeiriadol Llorweddol (HDD) i fynd o dan ddyfrffyrdd yn yr ardal gan amharu cyn lleied ag y bo modd ar yr amgylchedd. Rydym wedi cwblhau ein treialon drilio cychwynnol erbyn hyn ac wedi atal y gwaith er mwyn osgoi tymor silio’r Torgoch. Byddwn yn ailddechrau yn y Flwyddyn Newydd.

Os hoffech wybod mwy am ein gwaith, darllenwch y ddogfen Cwestiynau Cyffredin lle rydym wedi ateb rhai o’r cwestiynau a ofynnir i ni amlaf. Mae hon yn yr adran Dogfennau isod, ynghyd â chylchlythyr diweddaraf y prosiect a anfonwyd at bobl yr ardal ym mis Tachwedd 2022.

Byddwn yn cadw mewn cysylltiad â phobl yr ardal ac yn diweddaru’r wefan hon wrth i’n prosiect symud ymlaen.
 

Rhaglen Grantiau Cymunedol

Bob blwyddyn, mae National Grid yn anrhydeddu elusennau a mudiadau nid-er-elw trwy roi grantiau cymunedol.

Rydym yn ariannu pob math o brosiectau sy’n cael eu rhedeg gan elusennau a grwpiau cymunedol sy’n cynnig gwahanol fathau o fudd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol mewn ardaloedd lle mae gwaith National Grid yn cael effaith ar bobl leol. Gallai grwpiau a sefydliadau lleol ger y prosiect hwn fod yn gymwys i gael cymorth.

Mae’n bleser gennym ddweud ein bod eisoes wedi dyfarnu arian i sefydliadau sy’n gysylltiedig â’r prosiect hwn o dan y cynllun grantiau cymunedol. Er mwyn ymgeisio, mae angen cyflwyno cais a gaiff ei ystyried gan National Grid. 

Os hoffech wybod mwy, a dysgu am y broses ymgeisio a’r meini prawf ar gyfer bod yn gymwys, ewch i: https://www.nationalgrid.com/responsibility/community/community-grant-programme.

Gorchymyn Prynu Gorfodol 2021

Er mwyn sicrhau bod y prosiect hwn i newid y ceblau’n cael ei gwblhau o fewn yr amser a bennwyd gennym, mae angen i ni gaffael y tir a’r hawliau angenrheidiol i wneud ein gwaith.

Fel rhan o hyn, gwnaethom Orchymyn Prynu Gorfodol National Grid Electricity Transmission Plc (Prosiect Newid Ceblau rhwng Dinorwig a Phentir) 2021 (y Gorchymyn) ar gyfer y prosiect hwn ar 24 Medi 2021

Ar 17 Rhagfyr 2021 gwnaethom gais hefyd i Weinidogion Cymru am dystysgrif yn unol â Pharagraff 6 o Atodlen 3 i Ddeddf Caffael Tir 1981 (y ‘Dystysgrif’). Mae Gweinidogion Cymru wedi caniatáu’r Dystysgrif, a daw’n weithredol pan gyhoeddir yr hysbysiadau perthnasol, ar 23 Tachwedd 2022. Bydd y Dystysgrif yn caniatáu inni gaffael hawliau dros dir sy’n fan agored ac sydd wedi’i gynnwys yn y Gorchymyn, os caniateir y Gorchymyn.

Isod, fe welwch nifer o ddogfennau sy'n ymwneud â'r Gorchymyn a chopi o'r Dystysgrif, y cynlluniau cysylltiedig a dogfennau eraill perthnasol sy’n gysylltiedig â’r Dystysgrif. Os hoffech ofyn cwestiwn i ni am y broses hon, gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio'r wybodaeth uchod am y prosiect.

Open Space Certificate

Notice of grant of Open Space Certificate

Dinorwig to Pentir Cable Replacement Project - CPO - 24 September 2021

Dinorwig to Pentir Cable Replacement Project - Statement of Reasons

Open Space Notice of Intention - Cymraeg

Open Space Plan – HDD1

Open Space Plan - HDD2

Open Space Plan – HDD3

Open Space Plan - Ger Y Llyn Car Park Picnic Area

Open Space Plan - Padarn Lake Playground

Open Space Plan - Walled Area

Open Space Plan - Llafn y Cewri (Blade of Giants) Roadside Verge

Open Space Plan - Open Access Grazing Land

 National Grid is replacing the existing underground cables between Dinorwig power station and our substation at Pentir.

Latest update, 25 October 2022:

We need to cross the top of the High Street in Llanberis where it meets the A4086. To do this, we need to close the junction for approximately two weeks. Difficult ground conditions mean we now anticipate this happening in early 2023.

We will update here again when more precise timings have been confirmed.


Advance road signs about the closure will appear a week prior to the work starting. During the junction closure, traffic and footpaths will be diverted and alternative routes will be clearly signposted.

Please note with all work of this nature, that bad weather and other factors can sometimes mean these timings change.

Thank you to everyone’s patience while we carry out this essential activity.

The original cables were installed in the 1970’s and now need replacing to make sure that electricity supplies remain secure and reliable for the local area and beyond.

Dinorwig Power Station is a vital part of the electricity network in Wales and England. It provides fast-response power generation when electricity consumption is at its peak; helping National Grid to maintain a reliable supply to British homes and businesses. The station also plays a key role in the nation’s low-carbon energy future by supporting renewable energy sources, such as wind and solar, connecting to the system. It provides electricity when weather conditions mean there is less renewable generation available.

Dinorwig Power Station will remain connected to the electricity network while the new cables are installed, which means we need to take a different route for two of the new cables. We’re keeping the new connection underground so the area will continue to look as it does now.

We understand that people are interested in the work and we will be keeping people up to date as our work progresses.
 

Project map

We’ve created an online map that shows you where our work is taking place, and what it involves.

You can also find out when the main phases of our activity are happening.

We’ll be keeping this map up to date so it reflects our latest project programme.

Launch the map
 

Our work so far

We started our work in Autumn 2021 with initial activity happening at our Pentir substation. In 2022, we began work on the A4086 and the A4244 between Llanberis and Pentir, to install the cable ducting that will house our new cables.

When we work on the highways, our teams dig trenches in sections to reduce the disruption to road users. Our teams move along roads as they complete each section, which includes refilling the trenches and resurfacing the carriageway.

In 2023, we will also begin to put our cables through the ducting we have installed underground. We do this by pulling them through from points called joint bays that we will excavate along our cable routes in late Spring / early Summer next year. Some of these joint bays will be in laybys or under the carriage way of the A4086 and A4244, while others will be in fields and within Dinorwig Power Station. We will share more information about this next phase of work, including when it will happen, in the New Year.  

Our working hours are typically between 7am and 7pm, Monday to Friday. However, at times we may need to work longer hours in the evening or at weekends.

In June 2022, we also started work to install cables under Afon y Bala, near the National Slate Museum in Llanberis. We are using a technique called Horizontal Directional Drilling (HDD) to go under local waterways to minimise the effects of our work on the local environment. We have now completed our initial drilling trials and have paused our work to avoid the Artic Char spawning season. We’ll resume this activity after the New Year.

To find out more about our work, please read our Frequently Asked Questions (FAQ) document where we’ve responded to the most common questions we receive. You can find this in the Documents section below, along with our latest project newsletter sent to local people in November 2022.

We’ll continue to keep local people and this web page up to date as our project progresses.
 

Community Grant Programme

Every year National Grid honours charities and non-profit organisations by awarding community grants.

We fund all types of projects run by charities and community groups that provide a range of social, economic and environmental benefits in areas where National Grid’s work has an impact on local people. Local groups and organisations near this project could be eligible for support.

We are pleased to say that we have already made awards to organisations associated with this project for the community grant scheme. The application process consists of submitting an application, which will then be reviewed by National Grid. 

To find out more, and to learn about the application process and eligibility criteria, please visit: https://www.nationalgrid.com/responsibility/community/community-grant-programme.

Compulsory Purchase Order 2021

To ensure that this cable replacement project is completed within the timescales we’ve set out, we need to acquire the necessary land and rights to do our work.

As part of this, we made the National Grid Electricity Transmission Plc (Dinorwig to Pentir Cable Replacement Project) Compulsory Purchase Order 2021 (the Order) for this project on 24 September 2021.

On 17 December 2021 we also made an application for a certificate pursuant to Paragraph 6 of Schedule 3 to the Acquisition of Land Act 1981 (the ‘Certificate’) to the Welsh Ministers. The Certificate has been granted by the Welsh Ministers, and will become operative from the publication of the relevant notices, on 23 November 2022. The Certificate will allow us to acquire rights over open space land included in the Order if the Order is granted.

Below you’ll find a number of documents related to the Order and a copy of the Certificate, associated plans and other relevant documents associated with the Certificate. If you would like to ask us a question about this process, please contact us using the project information above.

Open Space Certificate

Notice of grant of Open Space Certificate

Dinorwig to Pentir Cable Replacement Project - CPO - 24 September 2021

Dinorwig to Pentir Cable Replacement Project - Statement of Reasons

Open Space Notice of Intention - English

Open Space Plan – HDD1

Open Space Plan - HDD2

Open Space Plan – HDD3

Open Space Plan - Ger Y Llyn Car Park Picnic Area

Open Space Plan - Padarn Lake Playground

Open Space Plan - Walled Area

Open Space Plan - Llafn y Cewri (Blade of Giants) Roadside Verge

Open Space Plan - Open Access Grazing Land