School TBM naming competition winner with National Grid Senior Project Manager Steve Ellison
Disgybl lleol, Scarlett, yn cyfrannu at wella tirwedd Eryri trwy enwi peiriant twnelu

Mae Scarlett Katie Lebeau Harvey o Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog wedi cael ei henwi’n enillydd cystadleuaeth y National Grid i enwi’r Peiriant Twnelu arbenigol a fydd yn creu un o dwneli hiraf Cymru.

Cynhaliwyd y gystadleuaeth fel rhan o brosiect Darpariaeth Effaith Weledol Eryri y National Grid, sy’n ceisio lleihau effaith weledol llinell uwchben y National Grid ym Mharc Cenedlaethol Eryri drwy dynnu deg peilon a thua 3km o’r llinell uwchben bresennol ar draws Aber Afon Dwyryd.

Mae newid y llinell uwchben am geblau trydan wedi’u claddu mewn twnnel o dan y ddaear yn gyfle mawr i warchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth amgylcheddol y dirwedd werthfawr hon. Er mwyn adeiladu’r twnnel, bydd angen defnyddio Peiriant Twnelu, sy’n offer arbenigol pwrpasol a fydd yn creu twnnel concrid sy’n cael ei leinio fesul segment gyda diamedr mewnol o 3.5 metr.

Mae’r peiriant 166 metr o hyd wedi cael ei ailweithgynhyrchu yn yr Almaen gan Herreknecht AG, ac mae’n pwyso 475 o dunelli. Ym mis Ebrill 2024, bydd yn cael ei gludo i safle prosiect Darpariaeth Effaith Weledol Eryri yn Garth, Minffordd, mewn hyd at 24 o lwythi unigol a chaiff ei osod at ei gilydd ar y safle. 

Yn unol â’r traddodiad twnelu, roedd angen enw ar Beiriant Twnelu Eryri – enw benywaidd yn draddodiadol – i’w beintio mewn llythrennau mawr ar y peiriant ei hun. Trodd tîm Darpariaeth Effaith Weledol Eryri at ddisgyblion ysgolion cynradd lleol am help gyda’r dasg bwysig o ddewis enw addas, a dewiswyd yr enillydd gan banel o aelodau tîm y prosiect o National Grid a Hochtief UK, sef prif gontractwr y cynllun, yn ogystal â’r pedwar cynghorydd sir sy’n lleol i ardal prosiect Darpariaeth Effaith Weledol Eryri.

Buddug oedd yr enw buddugol, a gynigiwyd gan Scarlett Katie Lebeau Harvey, 11, o Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog. Roedd y beirniad yn hoff iawn o ymgais Scarlett, a oedd yn cynnwys ei hesboniad, “Rydw i wedi dewis yr enw yma oherwydd bod Buddug yn golygu buddugoliaeth a deallus.”

Yr enw Cymraeg am Victoria yw Buddug. Mae'n deillio o 'buddugoliaeth', y cyfieithiad Cymraeg o'r gair Lladin 'victoria' sy'n golygu 'buddugoliaeth' ac mae iddo'r ystyr arweinyddiaeth, buddugoliaeth, cryfder, gwytnwch, deallusrwydd ac optimistiaeth.

Eryri VIP Tunnel Boring Machine with National Grid livery in Germany waiting to be transported to North Wales

Roedd Scarlett, ynghyd â disgyblion Cyfnod Allweddol 2 eraill o’r saith ysgol gynradd sydd fwyaf lleol i safle’r prosiect, wedi cael eu cyflwyno i’r prosiect yn ystod hydref 2023 mewn gweithdai STEM Darpariaeth Effaith Weledol Eryri, gyda’r nod o ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr a gwyddonwyr. Cyflwynwyd y gweithdai gan y cwmni lleol, Sbarduno, gan ddefnyddio gweithgareddau ymarferol i ddarparu gwybodaeth am y prosiect, ei heriau a thasg arbenigol y Peiriant Twnelu. 

Ar ôl clywed y newyddion ei bod wedi ennill y gystadleuaeth, meddai Scarlett: “Rydw i mor hapus i ennill. Fe wnes i wir fwynhau’r gweithdy STEM yn yr ysgol ac rydw i wrth fy modd yn meddwl y bydd yr enw a ddewisais yn cael ei beintio ar ochr peiriant mor bwysig. Ar ôl i’r peiriant greu’r twnnel, gellir tynnu’r peilonau i lawr, a bydd hyn yn gwneud yr ardal hyd yn oed yn fwy prydferth.”

Fel rhan o’i gwobr, bydd Scarlett a’i rhieni yn cael eu gwahodd i weld y peiriant twnelu wrth iddo gyrraedd y safle yn nes ymlaen yn y flwyddyn, a byddant yn cael tynnu eu llun wrth ei ymyl.

Dywedodd Steve Ellison, Uwch-reolwr Prosiect y National Grid dros Ddarpariaeth Effaith Weledol Eryri

“Mae rhanddeiliaid a’r gymuned wedi bod wrth galon y prosiect drwy gydol y broses, ac mae’r cynllun wedi cael ei ddylunio a’i fireinio gyda chyngor arbenigwyr lleol a chynrychiolwyr cymunedol. 

“Mae helpu i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr a gwyddonwyr yn Eryri yn elfen bwysig o’n gwaith yn y gymuned. Cawsom ymateb gwych i’n gweithdai STEM rhyngweithiol ac i’r gystadleuaeth i enwi’r peiriant twnelu. Roedden ni’n falch iawn o faint o ymchwil a gwreiddioldeb a ddangoswyd gan y disgyblion a hoffem longyfarch Scarlett ar ddewis yr enw buddugol.

“Bydd dyfodiad y peiriant twnelu yn garreg filltir gyffrous i brosiect Darpariaeth Effaith Weledol Eryri a bydd yn arddangos y cyfuniad pwerus o dechnoleg a gwyddoniaeth lefel uchel sy’n cael ei ddefnyddio i gyfoethogi harddwch naturiol ein tirwedd.”