We are looking for feedback about our new website.

Live

New Essential Infrastructure

Walham i Cilfynydd

Wales

Cyn bo hir, byddwn yn adnewyddu'r llinellau pŵer uwchben rhwng Walham a Cilfynydd,  Edrychwch ar ein map rhyngweithiol.

Disgrifiad o'r prosiect

Ein gwaith ni ydy cynnal a chadw’r llinellau pŵer uwchben er mwyn sicrhau bod y rhwydwaith trydan yn gweithio’n iawn. Mae hyn yn sicrhau bod gan bawb y pŵer sydd ei angen arnyn nhw yn ôl y galw, a bod safonau diogelwch yn cael eu cynnal. 

Rydym yn buddsoddi yn y gwaith o gynnal a chadw offer sy’n barod i gael ei adnewyddu. Bydd ein gwaith yn cynnwys newid y cydrannau dur ar rai o’r peilonau ac ailbeintio rhai o’r tyrau ar hyd y llinell.

Yn anffodus, bydd angen i ni gau rhai rhannau o ffyrdd am gyfnod byr er mwyn gallu mynd at y llinellau pŵer yn ddiogel. Mae ein map uchod yn dangos yn fanylach pa ffyrdd fydd yn cael eu cau. Cliciwch ar y llwybrau a fydd ar gau, er mwyn gweld y dyddiadau. Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r trigolion am y gwaith wrth iddo ddatblygu, ac yn dweud ar ba ddyddiadau y bydd yn effeithio ar y rhwydwaith ffyrdd lleol.

Gallwch gofrestru yn roadworks.org i gael gwybod am unrhyw waith a fydd yn effeithio ar y ffyrdd yn eich ardal chi.

Amserlen y gwaith

Bydd tri cham i’n prosiect:

Cam Un: Gwaith paratoi – rhwng mis Mai 2017 a mis Mawrth 2018

  • Gwaith arolygu ac archwilio ar waelod y peilonau;
  • Adeiladau adwyon mynediad dros dro, llwybrau cerrig a chodi sgaffaldiau;
  • Symud nythod adar yn ddiogel pan nad oes bywyd gwyllt yn bresennol a chlirio llystyfiant i gael mynediad i’r peilonau.

Cam Dau: Cychwyn ar y gwaith adnewyddu – mis Mawrth 2018

  • Bydd gwaith yn cychwyn ar rannau o’r llinell 75km. Bydd peirianwyr yn newid y gwifrau a’r offer, yn archwilio sylfeini’r peilonau, yn newid gwaith dur sydd wedi treulio neu wedi’i ddifrodi ac yn peintio'r strwythurau, lle bydd angen.
  • Newid dau dŵr yn rhannol.

Cam Tri: Diwedd y prosiect – mis Chwefror 2019

  • Pan fydd y gwaith i gyd wedi’i gwblhau, bydd unrhyw ffensys a sgaffaldiau’n cael eu tynnu i lawr a byddwn yn sicrhau bod unrhyw lefydd mae ein gwaith ni wedi effeithio arnyn nhw yn cael eu gadael yn lân ac yn daclus. Bydd coed yn cael eu hailblannu fel rhan o'r gwaith o adfer yr ardaloedd gweithio.

Cylchlythyr

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr misol.